Dan­mark i sol og regn i den­ne we­e­kend

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Thomas Vil­helm

OMSKIFTELIGT

Nu gik det li­ge så godt med no­get, der omsi­der lig­ne­de rig­tigt som­mer­vejr. Men i lø­bet af i dag vil de lu­ne sol­strå­ler for­ment­lig bli­ve er­stat­tet af lidt køli­ge­re vejr, der og­så vil kun­ne by­de på ned­bør i form af by­ger.

Iføl­ge vej­r­ud­sig­ten fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI) ser det dog ud til, at der i be­gyn­del­sen af lør­da­gen vil væ­re bå­de en del sol og tem­pe­ra­tu­rer op til 23 gra­der at glæ­de sig over.

» I lø­bet af lør­dag bli­ver det en skif­te­dag, hvor der kom­mer en front ind med regn. Der kom­mer lidt sol først på da­gen, men så sky­er det til, og så kom­mer der regn med no­get tor­den i sig. Det bre­der sig til he­le lan­det i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen, men ind­til da kan vi godt nå op på 20 til 25 gra­der, « si­ger vagt­chef ved DMI Mo­gens Røn­ne­beck.

Hav pa­raply­en klar

Selv om det søn­dag kla­rer op i det me­ste af lan­det, så skal man nog­le ste­der ha­ve pa­raply­en klar.

» Der er fort­sat ri­si­ko for by­ger, især i de syd­ve­st­li­ge eg­ne. Det bli­ver no­get blæ­sen­de, og ved kyster­ne kan der væ­re hår­de vin­de. Søn­da­gen bli­ver knap så varm som de fo­re­gå­en­de da­ge med tem­pe­ra­tu­rer ned mel­lem 13 og 18 gra­der. Der kan man mær­ke den køli­ge vind, som der har væ­ret en del af i for­som­me­ren, « si­ger han.

Iføl­ge DMI’s prog­no­se for de kom­men­de uger er der i den nær­me­ste tid ud­sigt til for­holds­vis tør­re da­ge med mo­de­ra­te som­mer­tem­pe­ra­tu­rer, der ik­ke ser ud til at nå me­get op over en snes gra­der.

Vi kan få op til 25 gra­der i dag – men og­så by­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.