Han­di­cap­pe­de stæv­ner sta­ten for mi­stet stem­me­ret

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG

De har få­et til­delt en vær­ge, da de ik­ke selv kan sty­re øko­no­mi­en, og sam­ti­dig har de mi­stet stem­me­ret­ten. Den si­tu­a­tion står 3.000 dan­ske­re i, og fem af dem har nu valgt at læg­ge sag an mod Justits­mi­ni­ste­ri­et for at få lov til at stem­me.

De fem støt­tes al­le af In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der.

» Vi har prø­vet di­a­lo­gens vej i rig­tig man­ge år nu for at få sik­ret, at den­ne grup­pe får lov til at stem­me, men vi kan desvær­re se, at der ik­ke er no­gen frem­drift. Så nu har vi ty­et til det ul­ti­ma­ti­ve mid­del – nem­lig rets­sa­gen, « si­ger li­ge­be­hand­lings­chef Maria Ven­te­godt Li­is­berg til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Men­ne­sker med han­di­cap kan få fra­ta­get de­res stem­me­ret, hvis de har øko­no­mi­ske pro­ble­mer og der­ved bli­ver gjort øko­no­misk umyn­di­ge. Li­ge­be­hand­lings­che­fen po­in­te­r­er dog, at det er i strid med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, når man kob­ler det, at man ik­ke kan sty­re sin øko­no­mi, med ret­ten til at stem­me.

» Det er no­get, der hø­rer for­ti­den til, hvor det at stem­me var no­get, man gjor­de sig fortjent til ved at til­hø­re en sær­ligt ud­valgt grup­pe, « si­ger Maria Ven­te­godt Li­is­berg. BNB

Det her er for­budt om­rå­de for de fem han­di­cap­pe­de, der nu læg­ger sag an mod sta­ten. Ar­kiv­fo­to: Mads Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.