HUN MÅ KEN­DE GE

Lisa Holm ken­der højst sand­syn­ligt sin ger­nings­mand, vur­de­rer er­fa­ren dansk ef­ter­for­sker

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

VUR­DE­RING

Maria Christine Mad­sen

I dis­se da­ge kæm­per det sven­ske po­li­ti og tu­sind­vis af fri­vil­li­ge sven­ske­re fort­sat for at fin­de 17- åri­ge Lisa Holm, som po­li­ti­et fryg­ter er ble­vet bort­ført. Pas­ser det, er gerningsmanden sand­syn­lig­vis én, hun ken­der. Det vur­de­rer den er­far­ne dan­ske kri­mi­nal­kom­mis­sær Kurt Kragh. 17- åri­ge Lisa Holm har væ­ret for­s­vun­det, si­den hun i søn­dags for­lod sin ar­bejds­plads på en café i by­en Lid­köping i det syd­li­ge Sve­ri­ge for at kø­re på sin knal­lert hjem. Hun duk­ke­de dog al­drig op hos si­ne for­æl­dre, og kort tid ef­ter blev hen­des knal­lert fun­det ef­ter­ladt for­an ca­fe­en med nøg­ler­ne sid­den­de i. Si­den har in­gen til­sy­ne­la­den­de set hen­de.

Det sven­ske po­li­ti ar­bej­der fort­sat med en te­o­ri om, at den 17- åri­ge kvin­de er ble­vet bort­ført.

Iføl­ge kri­mi­nal­kom­mis­sær Kurt Kragh, der var en del af Rigs­po­li­tiets Rej­se­hold gen­nem 27 år, er der stor sand­syn­lig­hed for, at bort­fø­re­ren er én, hun ken­der.

» Jeg vil si­ge, at sand­syn­lig­he­den for, at det er en fuld­stæn­dig til­fæl­dig per­son, der må­ske har kid­nap­pet hen­de, er ik­ke ret stor. Det mest sand­syn­li­ge er, at det er en per­son, hun på en el­ler an­den må­de har en el­ler an­den re­la­tion til. En­ten i form af en tid­li­ge­re kæ­re­ste, der er fors­må­et, el­ler én, hun har kendt el­ler mødt, hvor hun ar­bej­der. Jeg tror, at det er én, hun ken­der på en el­ler an­den må­de, « si­ger han.

To mo­ti­ver

Kurt Kragh kan dog godt for­stå, at det sven­ske po­li­ti fryg­ter, at hun er ble­vet kid­nap­pet.

» Kid­nap­ning er en af de al­vor­lig­ste hand­lin­ger, man kan be­gå, « si­ger han og for­kla­rer, at der er to klas­si­ske mo­ti­ver til at kid­nap­pe et an­det men­ne­ske.

» Som re­gel er der et for­mål med at kid­nap­pe en per­son. Hvis man kig­ger mod ud­lan­det og ser på, hvor­for der sker den slags kid­nap­nin­ger af 17- åri­ge, så kan det klas­si­ske mo­tiv væ­re seksu­elt, for ek­sem­pel om at ud­le­ve en el­ler an­den seksu­el fan­ta­si ved at kid­nap­pe så­dan en pi­ge og gø­re no­get ved hen­de. Men det må vi ik­ke hå­be er til­fæl­det her, « si­ger han.

Det an­det klas­si­ske mo­tiv er af­pres­ning af fa­mi­li­en til ek­sem­pel­vis at ud­be­ta­le en lø­sesum. ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le har del­ta­get i ef­ter­søg­nin­gen af den for­s­vund­ne pi­ge. I går gen­nem­søg­te red­nings­folk til­li­ge en ræk­ke gyl­le­tan­ke i om­rå­det.

To un­ge kvin­der gjor­de tors­dag af­ten et ’ skræm­men­de’ fund på en grus­sti syd for Lid­köping, li­ge­som der i går mor­ges blev gjort end­nu et fund, som po­li­ti­et be­trag­ter som væ­ren­de ’ in­ter­es­sant’.

Hvad der er fun­det i de to til­fæl­de, er dog end­nu uvist, da po­li­ti­et ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen af ef­ter­forsk­nings­mæs­si­ge år­sa­ger, skri­ver den sven­ske avis Expres­sen.

Tirs­dag blev Lisa Holms mo­bilcover til­li­ge fun­det i en la­de om­kring en ki­lo­me­ter syd for hen­des ar­bejds­plads. Sam­me sted fandt man og­så en kas­se­bon fra et su­per­mar­ked, som stam­mer fra Lisa Holms hjem­by Sköv­de, og ons­dag af­ten fandt man de­le af pi­gens mo­bil­te­le­fon spredt ud over mar­ker­ne ved ca­fe­en.

Vildspor

For­di pi­gens ejen­de­le er fun­det fle­re for­skel­li­ge ste­der, ar­bej­der det sven­ske po­li­ti li­ge­le­des med at fin­de ud af, om den for­mode­de ger­nings­mand har spredt hen­des ejen­de­le i om­rå­det for at ska­be vildspor og for­vir­ring.

Kri­mi­nal­kom­mis­sær Lars Jo­hans­son, som le­der ef­ter­forsk­nin­gen, be­kræf­ter over for Expres­sen, at po­li­ti­et i øje­blik­ket er ved at un­der­sø­ge, om per­so­nen, der an­gi­ve­ligt har bort­ført den 17- åri­ge kvin­de, har spredt hen­des gen­stan­de i om­rå­det for at ska­be vildspor – og på den må­de vin­de tid.

» Vi ved ik­ke, om det er det, der er til­fæl­det, el­ler om det ik­ke er no­get. Si­den hun for­svandt, har det blæst rig­tig me­get, men de­le af det, der er fun­det, er ik­ke gen­stan­de, der ba­re så­dan fly­ver væk, « si­ger han til Expres­sen.

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Lisa Holm er 165 cen­ti­me­ter høj, har langt lyst hår og er slank. Hun var an­gi­ve­ligt iført en rød­lig hvid Hen­ry Lloyd jak­ke og sor­te Adi­das buk­ser el­ler Je­ans, da hun for­svandt. Fo­to: Svensk Po­li­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.