’’

BT - - NYHEDER - Kurt Kragh, kri­mi­nal­kom­mis­sær NOR­GE SVE­RI­GE

Sand­syn­lig­he­den for, at det er en fuld­stæn­dig til­fæl­dig per­son, der må­ske har kid­nap­pet hen­de, er ik­ke ret stor

For at fin­de ud af, hvil­ket mo­tiv der kan gø­re sig gæl­den­de, hvis der er ta­le om en kid­nap­ning af Lisa Holm, skal po­li­ti­et la­ve en of­fer­pro­fil af hen­de for at fin­de ud af, om hun til­hø­rer en af de to ri­si­ko­grup­per.

Skræm­men­de fund

He­le ugen har det sven­ske po­li­ti fin­kæm­met et an­tal ki­lo­me­ter i ra­di­us om­kring ca­fe­en, li­ge­som og­så spor­hunde, he­li­kop­te­re, bå­de og mindst 1.000 fri­vil­li­ge fra or-

Øverst til høj­re er man i gang med at un­der­sø­ge en

gyl­le­tank. Fo­to: Björn Lars­son Rosvall

Po­li­tiets tek­ni­ke­re har væ­ret

på over­ar­bej­de de se­ne­ste da­ge, hvor man har fin­kæm­met et kæm­pe om­rå­de med bå­de hunde og he­li­kop­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.