ERNINGSMANDEN Fa­de­rens job i fo­kus

BT - - NYHEDER - Ma­ma

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Et nyt spor er mu­lig­vis duk­ket op i sa­gen om den 17- åri­ge Lisa Holm, der har væ­ret for­s­vun­det si­den søn­dag af­ten. Et spor, der er knyt­tet til hen­des fars ar­bej­de i det sven­ske for­svar, hvor han iføl­ge en kil­de hånd­te­rer bå­de føl­som­me og for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

Det sven­ske po­li­ti var i går ef­ter­mid­dag i gang med at ven­de hver en sten i jag­ten på den for­s­vund­ne pi­ge, som fryg­tes at væ­re ble­vet kid­nap­pet.

En ano­nym kil­de op­ly­ser til Göte­borgs- Po­sten, at po­li­ti­et ik­ke ude­luk­ker, at Lisa Holms for­svin­den kan væ­re re­la­te­ret til hen­des fars ar­bej­de i det sven­ske for­svar, För­svars­mak­ten.

» Det er et af fle­re spor, som po­li­ti­et un­der­sø­ger, « si­ger kil­den.

Den ano­ny­me kil­de op­ly­ser sam­ti­dig, at Lisa Holms far er en del af en af mi­li­tær grup­pe in­den for För­svars­mak­ten, som er ud­dan­net og ud­sty­ret til at lø­se op­ga­ver, som det ’ al­min­de­li­ge’ mi­li­tær ik­ke kan.

For­tro­li­ge op­ga­ver

Spe­ci­a­laf­de­lin­gens med­lem­mer må der­for reg­ne med at be­fin­de sig i ri­si­ko­fyld­te mil­jø­er i ud­lan­det med fo­kus på kamp og ef­ter­ret­ning.

» Hvis han er en del af så­dan en grup­pe, hånd­te­rer han op­ga­ver, der er bå­de føl­som­me og for­tro­li­ge, « si­ger en an­den ano­nym kil­de til Göte­borgs- Po­sten.

Pres­se­tals­man­den for det sven­ske po­li­ti, der le­der ef­ter Lisa Holm, vil ik­ke be­kræf­te, om po­li­ti­et er ved at un­der­sø­ge, om den 17- åri­ge pi­ges for­svin­ding kan ha­ve no­get med fa­de­rens job at gø­re.

Søn­dag 7. ju­ni 2015:

Lisa Holms for­æl­dre mod­ta­ger sid­ste liv­s­tegn fra de­res dat­ter, da 17- åri­ge Lisa Holm sen­der en sms til sin far kort før klok­ken 18.30 om, at hun er på vej hjem fra sin ar­bejds­plads på en café i Lid­köping.

Man­dag 8. ju­ni 2015:

Po­li­ti­et fin­kæm­mer et stort om­rå­de om­kring ca­fe­en med hunde og he­li­kop­ter.

Tirs­dag 9. ju­ni 2015:

Pi­gens hand­ske og et mo­bilcover bli­ver fun­det i en la­de om­kring en ki­lo­me­ter syd for hen­des ar­bejds­plads.

Ons­dag 10. ju­ni 2015:

De­le af Lisa Holms mo­bil­te­le­fon fin­des spredt ud over mar­ker­ne ved ca­fe­en. Den pri­va­te or­ga­ni­sa­tion Mis­sing Pe­op­le går ind i ef­ter­søg­nin­gen med fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge.

Tors­dag 11. ju­ni 2015:

En grus­sti nær ca­fe­en bli­ver af­spær­ret, ef­ter at to fri­vil­li­ge har gjort et ’ skræm­men­de’ fund.

Fre­dag

12. ju­ni 2015: Po­li­ti­et gør end­nu et ’ in­ter­es­sant’ fund, og Lisa Holm bli­ver ef­ter­søgt gen­nem In­ter­pol. Iføl­ge Af­ton­bla­det bli­ver en kvin­de og to mænd til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et, ef­ter at der er gjort end­nu et fund om ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.