Ma­de­le­i­nes hævn

Prin­ses­sen bag­tal­te iføl­ge svensk pres­se So­fia, der i dag gif­ter sig med prins Carl Phi­lip

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

KONGELIGT

Da So­fia Hel­lq­vist, 30 år, fandt sam­men med prins Carl Phi­lip, 36 år, i som­me­ren 2009, hav­de han kort for­in­den brudt med sin kæ­re­ste gen­nem 10 år Em­ma Per­nald. Brud­det var en torn i øjet på Carl Phi­lips lil­le­sø­ster, prin­ses­se Ma­de­le­i­ne. Hun og Em­ma Per­nald var nem­lig slyng­ve­nin­der, og lil­le­sø­ster hav­de ger­ne set, at hun kom i fa­mi­lie med hjer­te­ve­nin­den.

Men så­dan skul­le det som be­kendt ik­ke gå. I dag står bryl­lup­pet mel­lem prins Carl Phi­lip og So­fia Hel­lq­vist.

Men de to tur­tel­du­er skul­le gå så gru­e­ligt me­get igen­nem først. For et var at So­fia Hel­lq­vist kom­mer fra en helt al­min­de­lig fa­mi­lie med tre børn i Älv­da­len og slet ik­ke var kendt med de uskrev­ne reg­ler og skik­ke i over­klas­sen.

Pa­ra­di­se- for­tid

No­get helt an­det var hen­des for­tid som del­ta­ger i den sven­ske ud­ga­ve af Pa­ra­di­se Ho­tel samt hen­des tid som fo­to­mo­del, hvor der var ble­vet ta­get i hvert fald ét vo­vet bil­le­de af hen­de som top­løs med en slan­ge pla­ce­ret stra­te­gisk, kun­ne bli­ve pro­ble­ma­tisk.

Men hvad par­ret ik­ke hav­de for­ven­tet, var det dol­ke­stød, de fik fra Carl Phi­lips lil­le­søsters be­kendt­skabs­kreds.

Iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen be­gynd­te per­so­ner i Ma­de­le­i­nes om­gangskreds nem­lig at bag­ta­le So­fia. De så ned på hen­des me­re enk­le bag­grund, hvor der kun bli­ver spist med ét be­stik­sæt i ste­det for tre, som på slot­tet og i de fi­ne kred­se. Man men­te og­så, at hen­des ta­to­ve­rin­ger gjor­de hen­de til en tar­ve­lig tøs.

Tæ­re­de på kær­lig­he­den

Bag­ta­lel­ser­ne og pres­sens svæl­gen i So­fi­as for­tid tæ­re­de hårdt på par­rets kær­lig­hed. Men det var for in­tet at reg­ne mod den lus­sing, de fik, da det gik op for dem, at en per­son fra Ma­de­le­i­nes om­gangskreds hver uge fodre­de den sven­ske uge­bladspres­se med mas­ser af op­lys­nin­ger om So­fia.

I prin­ses­se­læ­re

Men på trods af al mod­gan­gen blom­stre­de kær­lig­he­den al­li­ge­vel me­re og me­re mel­lem dem. Og i takt med at for­hol­det mel­lem Carl Phi­lip og So­fia blev stær­ke­re og stær­ke­re, buk­ke­de selv kon­ge­par­ret un­der, og So­fia kom i prin­ses­se­læ­re på slot­tet, fuld­stæn­dig som Vi­cto­ri­as Da­ni­el hav­de væ­ret i prin­se­læ­re.

Prins Carl Phi­lip og So­fia Hel­lq­vist fo­to­gra­fe­ret sam­men med prin­ses­se Ma­de­le­i­ne ( th.) på den sven­ske na­tio­nal­dag. Ma­de­le­i­ne har iføl­ge svensk pres­se for­søgt at spæn­de ben for bro­de­rens for­hold til den for­hen­væ­ren­de Pa­ra­di­se Ho­tel- del­ta­ger. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.