Fi­re over­ra­skel­ser ved da­gens sven­ske bryl­lup

BT - - NYHEDER - Julie Kragh ( jukr@ bt. dk)

TRIVIA

Vi har sam­let det sjove­ste og mest over­ra­sken­de ved det kon­ge­li­ge bryl­lup.

1. Prin­ses­sens før­ste op­ga­ve

Den tre- åri­ge prin­ses­se Estel­le skal væ­re bru­depi­ge til sin mor­brors bryl­lup sam­men med to an­dre småpi­ger fra den nær­me­ste fa­mi­lie. Det er me­get al­min­de­ligt, at de yng­ste roy­a­le får det ære­ful­de hverv - da kron­prin­ses­se Vi­cto­ria blev gift med sin Da­ni­el i 2010, var prins Chri­sti­an blandt bru­des­ven­de­ne.

2. Fød­sel midt i vi­el­sen?

Prins Carl Phi­lips lil­le­sø­ster, prin­ses­se Ma­de­le­i­ne, er høj­gravid med sit an­det barn. Sven­ske me­di­er spe­ku­le­rer i, at hun kan ri­si­ke­re at gå i fød­sel midt i kir­ken. Det sven­ske kon­ge­hus for­sik­rer om, at der er lagt en plan, hvis det skul­le ske.

3. Uhel­dig da­to?

Man­ge, der er ba­re en smu­le over­troi­ske, vil­le må­ske und­la­de at bli­ve gift li­ge net­op d. 13. Men ik­ke prins Carl Phi­lip og So­fia - det er nem­lig de­res lyk­ket­al, for­tæl­ler det sven­ske uge­blad Hänt. Prin­sen er født d. 13. maj, de­res for­hold blev af­slø­ret af den sven­ske pres­se d. 13. ja­nu­ar 2010, og prins Carl Phi­lip dyr­ker mo­tor­sport i nr. 13.

4. Glem hyg­gepi­a­ni­sten

Til kon­ge­li­ge bryl­lup­per er der na­tur­lig­vis ik­ke hy­ret en sup­pe, steg og is- mu­si­ker. Tvær­ti­mod har prins Carl Phi­lip og hans kom­men­de ko­ne hy­ret de sven­ske ver­dens­stjer­ner, dj’en Avi­cii og po­p­duo­en Ico­na Pop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.