FAGBOSSENS HEM

Skal børn i fængsel? De bor­ger­li­ge vil ha­ve den kri­mi­nel­le la­val­der ned til 12 år. Det får nu Bet­ti­na Post til at stå frem og for­tæl­le om sin egen for­tid

BT - - NYHEDER - Jep­pe Bruus So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

KRI­MI­NEL LA­VAL­DER

Den tid­li­ge­re for­mand for so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne Bet­ti­na Post for­tæl­ler nu for før­ste gang sin hi­sto­rie, for­di hun be­kym­rer sig over, hvor­dan det vil­le væ­re endt, hvis hun selv var ble­vet straf­fet, da hun var barn.

Bet­ti­na Post af­slø­rer om sin bro­ge­de for­tid, at hun som 12- årig blev kaldt ind i bag­lo­ka­let hos den lo­ka­le køb­mand, hvor hun måt­te tøm­me lom­mer­ne.

» Jeg hav­de en lom­me i min cow­boy­vest, hvor jeg skjul­te slik­ket. Jeg kan sta­dig mær­ke, hvor flov jeg blev, og hvor pin­ligt det var. «

Hun lo­ve­de al­drig at stjæ­le igen, og køb­man­den lo­ve­de ik­ke at for­tæl­le det til Bet­ti­nas for­æl­dre, som først med BTs af­slø­ring hø­rer om hi­sto­ri­en.

Bet­ti­na Post fryg­ter, hvor­dan det vil gå de børn, der ik­ke kun nø­jes med en ski­de­bal­le fra køb­man­den, men som bli­ver kørt ind i det juri­di­ske sy­stem.

» Hvis vi har dår­li­ge for­vent­nin­ger til børn, op­fø­rer de sig dår­ligt, « si­ger Bet­ti­na Post.

Men Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl står fast. Den sto­re fol­ke­li­ge mod­stand mod en kri­mi­nel la­val­der på 12 år får ik­ke DFe­ren til at ryste på hån­den:

Skal ik­ke kun­ne gem­me sig

» Det skal ha­ve kon­se­kvens, når man be­går kri­mi­na­li­tet. Og­så hvis man er ung. Man skal ik­ke kun­ne gem­me sig bag en kri­mi­nel la­val­der på 15, « si­ger han.

Jo­hn Hat­ting, som er for­mand for Kri­mi­nal­forsor­gen og har be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med om­rå­det i man­ge år, er dybt ue­nig med DFs for­mand.

Gør ondt vær­re

» Det her er nok en af de dår­lig­ste ide­er, der er op­stå­et i dansk po­li­tik læn­ge. Der er må­ske et po­li­tisk ar­gu­ment, men der er ik­ke et ene­ste fag­ligt ar­gu­ment for at sæn­ke den kri­mi­nel­le la­val­der. «

Men skal kri­mi­na­li­tet ik­ke ha­ve en kon­se­kvens?

» Jo, det skal ha­ve en kon­se­kvens, men al forsk­ning vi­ser, at hvis børn og un­ge kom­mer i kon­takt med dom­sto­le i så ung en al­der, vil det kun gø­re ondt vær­re. De vil sand­syn­lig­vis ba­re be­gå end­nu me­re kri­mi­na­li­tet, og det er til ska­de for dem selv, for sam­fun­det og for of­re­ne, « si­ger han

Han for­kla­rer, at de un­ge hel­le­re skal hjæl­pes ud af kri­mi­na­li­tet. Det er bedst for al­le.

For­man­den for Fængsels­for­bun­det, Kim Øster­by, stem­mer i:

» De bor­ger­li­ge kan ik­ke ga­ran­te­re, at børn ik­ke kom­mer i fængsel, for­di de skri­ver i de­res for­slag, at sa­ger med børn skal kun­ne over­gå til det al­min­de­li­ge sy­stem, « si­ger Sø­ren Øster­by.

» Vi op­dra­ger børn, når de er på vej den ga­le vej. De skal væk, ik­ke ind på luk­ke­de in­sti­tu­tio­ner. Øn­sker vi vir­ke­lig, at det er hård­kog­te 16- 17- åri­ge, der skal op­dra­ge vo­res 12- 13- åri­ge, der ri­si­ke­rer at en­de på sam­me in­sti­tu­tion som dem? «

Født:

1961, har to søn­ner og er tid­li­ge­re for­mand for Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver for­e­ning. Som 12 årig ud­vik­le­de hun fle­re sy­ste­mer til at stjæ­le slik hos den lo­ka­le køb­mand.

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.