Man­den bag Thyra Frank

BT - - NYHEDER - Si­mon Emil Am­mitzbøll Li­be­ral Al­li­an­ce

KÆR­LIG­HED

BT mø­der Thyra Frank til Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge på Born­holm. Og hun har ta­get sin mand med. Dan­sker­ne ken­der Thyra først som for­stan­der for ple­je­hjem­met Lot­te på Fre­de­riks­berg, der blev be­rømt bå­de i og uden for lan­dets græn­ser for sin hjer­te­var­me om­sorg. Si­den har vi lært hen­de at ken­de som med­lem af Fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce.

Men de fær­re­ste ved, at der bag Thyras glæ­de og var­me står en mand, som er li­men i hen­des liv og hol­der sam­men på det he­le, og­så når det går me­get stærkt. Pe­ter Ca­mil­lo Ras­mus­sen har haft en im­po­ne­ren­de er­hvervskar­ri­e­re som top­chef i me­di­ci­na­lin­du­stri­en, og til novem­ber har han og Thyra Frank væ­ret gift i 30 år.

På for­si­den af al­le avi­ser­ne

» Vi har væ­ret så hel­di­ge, at da Pe­ter ger­ne vil­le trap­pe ned med sin kar­ri­e­re, kom ple­je­hjem­met Lot­te på for­si­den af al­le lan­dets avi­ser. Det har he­le vej­en igen­nem væ­ret Pe­ter, der har støt­tet og bak­ket op, og­så da ide­en op­stod om, at jeg skul­le gå ind i po­li­tik, « si­ger Thyra Frank.

Thyra i front

Rol­ler­ne blev alt­så byt­tet om, og Pe­ter Ca­mil­lo Ras­mus­sen gik di­rek­te fra at træk­ke slip­set over ho­ve­d­et hver mor­gen og til blandt me­get an­det at stå for at stry­ge Thyras tøj. Det er og­så ham, der har an­sva­ret for ren­gø­rin­gen i hjem­met. Til gen­gæld er der kun en en­kelt mid­dags­ret, Pe­ter er eks­pert i, så der er sta­dig en en­kelt af de hus­li­ge op­ga­ver, som Thyra va­re­ta­ger, når ti­den er til det - Og det er mad­lav­nin­gen.

I valg­kam­pen er Pe­ter chauf­før for Thyra, og det er man­ge ki­lo­me­ter, der bli­ver til­ba­gelagt bag rat­tet, for Thyra Frank stil­ler op i sin nord­jy­ske fø­de­egn.

» Jeg er me­get glad for at kun­ne hjæl­pe. Det vil­le væ­re svært, hvis jeg hav­de et fuld­tidsjob. Så vil­le jeg ik­ke kun­ne kø­re hen­de rundt, « si­ger Pe­ter Ca­mil­lo Ras­mus­sen.

Se­ne­st er tu­ren gå­et fra valg­kamp i Aal­borg til fol­ke- mø­de i Al­lin­ge, hvor Thyra Frank har et tæt­pak­ket pro­gram, for­di så man­ge dan­ske­re ger­ne vil hø­re om Thyras er­fa­rin­ger med, hvor­dan vi bedst ta­ger os af vo­res æl­dre.

» Jeg har sagt til Pe­ter, at hvis jeg skul­le gå hen at bli­ve so­ci­al­mi­ni­ster ef­ter val­get, så får han en flot uni­form at ha­ve på, når han skal kø­re mi­ni­ster­bi­len, « jo­ker Thyra.

Lil­le p og Sto­re T

Det er et æg­te­skab med fri­hed og selv­stæn­dig­hed, men Thyra Frank er­ken­der, at det nok hav­de væ­ret van­ske­li­ge­re at få tin­ge­ne til at gå op, hvis Pe­ter ik­ke og­så var ble­vet smit­tet af den po­li­ti­ske ba­cil­le.

» Pe­ter er en me­get ak­tiv 75- årig, og han ny­der at føl­ge så me­get med, som han får mu­lig­hed for, når han er med rundt til al­le de man­ge de­bat­ter og ar­ran­ge­men­ter. Og så har vi nog­le fan­ta­sti­ske ven­ska­ber i Li­be­ral Al­li­an­ce, som vi beg­ge værds­æt­ter me­get højt, « si­ger Thyra Frank.

En nær ve­nin­de fandt på at kal­de Pe­ter for ’ lil­le p’. Det tog Thyra til sig, så hun må til gen­gæld fin­de sig i, at for ’ Lil­le p’ er hun ’ Sto­re T’. De nav­ne har hængt ved li­ge si­den.

På Born­holm hå­ber Thyra og Pe­ter at nå for­bi ynd­lings­ste­det Hum­mer­hyt­ten, hvor man kan sid­de og spi­se næ­sten med tæ­er­ne i vand. Hvis det lyk­kes, kan Thyra bru­ge lidt af sin ta­le­tid un­der mid­da­gen til at min­de Pe­ter om, hvad hun el­sker hø­jest ved ham.

» Pe­ter er et ex­cep­tio­nelt tro­fast men­ne­ske. Han vil gå gen­nem ild og vand for dem, der står ham nær, « si­ger Thyra Frank.

Li­be­ral Al­li­an­ces Si­mon Emil Am­mitzbøll som repor­ter for dag. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.