Fang Ras­mus Jar­lov!

Jeg gik på jagt ef­ter min par­ti­fæl­le og kon­kur­rent Ras­mus Jar­lov, men end­te med at af­slø­re Sø­ren Pind

BT - - NYHEDER - Mads Hol­ger Nor­gaard Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti Lea Wermelin er BT- repor­ter for en dag. Fo­to: Nils Meilvang

VALG­PLA­KAT- SKAN­DA­LE

Jeg har for­nø­jel­sen af at væ­re BTs gæ­ste­repor­ter her på Born­holms Fol­ke­mø­de. Egent­lig var jeg me­get i tvivl om, hvor­vidt jeg vil­le kom­me her­over, men min egent­li­ge op­fat­tel­se er den, at det går ud­mær­ket med min valg­kamp, hvor­for jeg til­lod mig selv et lil­le af­bræk fra sam­me, om end blot af ca. 24 ti­mers va­rig­hed.

Vej­ret er fan­ta­stisk og stem­nin­gen li­ge­så. Al­le veg­ne er der vel­kend­te an­sig­ter med smil på læ­ben, men jeg er sendt ud på en op­ga­ve og ik­ke blot for at mo­re mig på ond­s­in­de­de lob­byi­sters reg­ning.

Man har sendt mig i fel­ten for at brin­ge af­slø­rin­ger, bre­aking news og sen­sa­tio­ner. Jeg er på ar­bej­de i De­res tje­ne­ste, kæ­re læ­se­re og væl­ge­re.

Valg­kam­pens bed­ste

Man­ge har fun­det an­led­ning til at ud­rå­be min valg­pla­kat til valg­kam­pens bed­ste, og jeg kan nu brin­ge end­nu en af­slø­ring, idet jeg be­kendt­gør, at Na­tio­nal­mu­se­et net­op har re­kvi­re­ret et ek­sem­plar, men jeg har et pro­blem. Fle­re ind­ven­der, at Ven­stres Sø­ren Pinds valg­pla­kat er om mu­ligt end­nu bed­re end min.

Fo­to­et på den­ne il­lu­stre­rer den fol­kekæ­re po­li­ti­ker, som an­gi­ve­ligt ( og jeg ind­skær­per ’ an­gi­ve­ligt’) træ­der ud af et fly i Afri­ka med hat­ten højt hæ­vet over ho­ve­d­et i strakt arm.

Imid­ler­tid traf jeg her til for­mid­dag Sø­ren Pind, og da han var en smu­le al­ko­hol­på­vir­ket ( ik­ke me­re end hvad godt og jeg selv er) be­gik han den fejl at be­tro mig, hvor­le­des det iko­ni­ske bil­le­de med hat­ten ik­ke er ta­get i Afri­ka, ja slet ik­ke ude for­an et fly.

Smør­mosens Cam­ping­plads

Kig­ger man nær­me­re på pla­ka­ten, kan man ty­de­ligt se, at man­den træ­der ud af en cam­ping­vogn, og som Sø­ren selv for­tal­te: ’ Ja, det er ta­get på Smør­mosens Cam­ping­plads på Syd­fyn, hvor jeg al­min­de­lig­vis bor fra sep­tem­ber til april med én, der hed­der Lo­ne’.

Imid­ler­tid er det­te blot min før­ste af­slø­ring, for den san­de gen­stand for mit vir­ke er na­tur­lig­vis at fin­de min kon­kur­rent Ras­mus Jar­lov.

Jeg mød­te i går af­tes nog­le un­ge pi­ger, der gri­nen­de råb­te ’ Find Hol­ger’. Det er sjovt, for­di jeg jo bl. a. hed- der Hol­ger, og så er det li­ge­som den der bør­ne­bog, De ved nok.

Ne­ga­tiv re­to­rik

Imid­ler­tid skal jeg fin­de min kon­kur­rent Ras­mus Jar­lov og se, om ik­ke jeg på god de­mo­kra­tisk vis kan klyn­ge ham op på en el­ler an­den vis.

Jeg har jo of­te i den se­ne­ste tid fun­det an­led­ning til at be­kla­ge, hvor­le­des mit par­tis re­to­rik har få­et en be­græ­de­ligt ne­ga­tiv ka­rak­ter. Det he­le hand­ler om: ’ Fang ty­ven!’ ’ Stop Na­zi­is­la­mis­me!’ ’ Dræb ka­ni­nen Al­lan!’ etc. Det er jeg ked af.

Jeg me­ner ik­ke, at vi po­li­ti­ke­re kan væ­re be­kendt ude­luk­ken­de at kø­re ne­ga­ti­ve kampag­ner, og så­le­des har jeg som be­kendt ind­ledt min egen po­si­ti­ve kampag­ne un­der slo­ga­net START for at hen­le­de op­mærk­som­he­den på al­le de go­de ting, vi ger­ne vil, frem for al­le de slem­me ting, vi forag­ter, ha­der og vil stop­pe.

Imid­ler­tid er jeg li­ge ble­vet op­mærk­som på, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis Ras­mus Jar­lov slet ik­ke er her, så min mis­sion er mis­lyk­ket, og vi må la­de det bli­ve ved af­slø­rin­gen om Sø­ren Pinds cam­ping­vogn. Jeg øn­sker dog bå­de po­li­ti­ske mod­stan­de­re så­vel som de to herrer og al­le an­dre et godt valg.

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.