En opsang fra far og mor

BT - - NYHEDER - Lea Wermelin So­ci­al­de­morak­ter­ne Mads Hol­ger på jagt ef­ter den go­de hi­sto­rie. Fo­to: Nils Meilvang

PO­LI­TISK DE­BAT

Midt i en valg­kamp, hvor de po­li­ti­ske hold­nin­ger står skå­ret over­for hin­an­den i gra­nit, går Fol­ke­mø­det i år den mod­sat­te vej. Her har man som mål at få de stæ­di­ge po­li­ti­ke­re til at skif­te hold­nin­ger. Men kan man over­ho­ve­det få po­li­ti­ke­re til at skif­te hold­ning, og så end­da midt i en valg­kamp? Det er jeg i Al­lin­ge for at fin­de ud af.

Jeg be­gyn­der med at spør­ge Fol­ke­mø­de­ts uof­fi­ci­el­le ’ mor’, borg­me­ster på klip­peø­en Win­ni Gros­bøll ( S).

» Det er nor­malt ik­ke no­get, man gør i po­li­tik, så vi sy­nes, det er en sund øvel­se en gang imel­lem. Det kun­ne i hvert fald væ­re sjovt, og jeg tror, at der er rig­tig man­ge dan­ske­re, der ef­ter­spør­ger det. Men valg­kam­pen skær­per den po­li­ti­ske de­bat, og det er i kon­flikt med de grund­vær­di­er, vi ger­ne vil dyr­ke, om at lyt­te me­re og bli­ve lidt klo­ge­re, « si­ger hun.

Fol­ke­mø­de­ts far og dansk po­li­tiks grand old man, Ber­tel Haar­der ( V), hå­ber, at der i hø­je­re grad kan bli­ve plads til at skif­te hold­ning – el­ler stand­punkt:

» At skif­te me­ning skal for­stås på den må­de, at man skal ha­ve et åbent sind.

Det er ik­ke sik­kert, at man har ret. Det kun­ne væ­re, at man skul­le lyt­te. Så­dan op­fat­ter jeg det, « si­ger Haar­der.

g skal man tro Ber­tel Haar­der, så er det fak­tisk let­te­re på Fol­ke­mø­det, men el­lers nær­mest umu­ligt:

» Fol­ke­mø­det kan af­hjæl­pe, at me­di­er­ne do­mi­ne­rer den po­li­ti­ske ver­den. Fol­ke­mø­det er det mod­sat­te. Men tænk på Lars Løk­ke, der blev spurgt om dob­belt stats­bor­ger­skab og blev grills­tegt. Det ek­sem­pel gør jo, at så skal der ik­ke æn­dres stand­punkt til no­get som helst læn­ge­re. «

Fol­ke­mø­de he­le året

Spør­ger man Fol­ke­mø­de- del­ta­ger­ne, så vil de ger­ne ha­ve po­li­ti­ke­re, der tør bli­ve klo­ge­re. Det si­ger bå­de Ma­ri­an­ne, Lo­ne, Jør­gen, Me­ta, Louise og Pia, som jeg mø­der i strøm­men af Fol­ke­mø­de- folk.

Jeg mø­der og­så Ve­ra Ro­sen­beck, der er tid­li­ge­re for­mand for Dan­ske Sko­le­e­le­ver, og Kv­in­fos di­rek­tør Ni­na Gro­es. De sy­nes beg­ge, det er godt at kun­ne lyt­te til go­de ar­gu­men­ter og la­de sig flyt­te, men uden at gi­ve slip på vær­di­er­ne.

Po­li­ti­ker­ne har dog svært ved at hu­ske kon­kre­te ek­semp­ler, hvor de har skif­tet hold­ning – det gæl­der bå­de Win­ni og Ber­tel. Til gen­gæld er al­le i Al­lin­ge eni­ge om, at de hå­ber på me­re Fol­ke­mø­de- ånd på Chri­sti­ans­borg. Som Pia for­mu­le­rer det: » Lad os få me­re af Fol­ke­mø­det he­le året. «

Fol­ke­mø­de­ts ’ far’ Ber­tel Haar­der ( V) hå­ber, at der i hø­je­re grad kan bli­ve plads til at skif­te hold­ning. Her ny­der han Fol­ke­mø­det. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.