STILLELEG I S- LAND

Hvad vil So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med dag­pen­ge­ne? Det står li­ge så klart, som hvor­for Krøl­le Bøl­le- isen fik sit navn

BT - - NYHEDER - Pia Ol­sen Dyhr So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti

UDE EF­TER SVAR

Born­holm. Fol­ke­mø­de. Det må da væ­re ste­det, hvor man kan få en ær­lig snak med en so­ci­al­de­mo­krat over en rød pøl­se om, hvor­dan vi lø­ser dag­pen­ge­pro­ble­met. Og vel at mær­ke læg­ge den løs­ning frem in­den et valg. Så dan­sker­ne kan for­hol­de sig til den – in­den de skal sæt­te de­res kryds.

Born­holm er en tak­ket klip­peø. Me­get svær at til­nær­me sig. Jeg har lidt den sam­me op­le­vel­se af stats­mi­ni­ste­ren, når det hand­ler om kla­re svar på dag­pen­ge­pro­ble­met. Men vi er nødt til at fin­de en løs­ning for de man­ge men­ne- sker, som først har be­talt for kri­sen med de­res job og der­ef­ter med de­res dag­pen­ge.

Da re­for­men blev ved­ta­get i 2010, skøn­ne­de VK- re­ge­rin­gen, at 2.000- 4.000 om året vil­le fal­de ud af dag­pen­ge­sy­ste­met. Men på un­der to et halvt år har vi nu run­det 56.000 men­ne­sker. Det er jo fle­re, end der bor på he­le Born­holm.

Brand­sta­tio­nen

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hol­der til ved brand­sta­tio­nen i Al­lin­ge. Der er og­så hårdt brug for at få sluk­ket il­de­bran­den ef­ter de bor­ger­li­ges dag­pen­gere­form. Og det må væ­re et godt sted at bli­ve klo­ge­re på, hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne egent­lig vil kæm­pe for. Kor­te­re genop­tje­ning til dag­pen­ge? Læn­ge­re dag­pen­ge­pe­ri­o­de. Jo, jo, der er ned­sat en dag­pen­ge­kom­mis­sion. Men det er jo nu, der er valg.

Jeg gik på jagt ef­ter sva­ret. Men det var ik­ke me­get nær­me­re, jeg kom et svar ved at snu­se rundt og ta­le med folk ved de op­stil­le­de bor­de. Det vir­ker som om, at dag­pen­ge er ble­vet no­get, man helst ik­ke ta­ler om i S- land. Go­de oplæg om so­ci­al dum­ping og sund­hed. Men in­tet nyt om dag­pen­ge.

Jep­pe Bruus ( S), som jeg mød­te tid­li­ge­re på da­gen, var den, der kom nær­mest på at bry­de stille­le­gen i solskin­net. Men det blev sta­dig kun til en er­ken­del­se af pro­ble­met. De dag­pen­ge­reg­ler, vi har i dag, er ik­ke go­de nok.

Men hvil­ken løs­ning So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne så vil ar­bej­de for, er li­ge så klart som, hvor­for Krøl­le Bøl­le egent­lig har få­et sit navn.

Pop- mu­sik

Imens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne le­ge­de stilleleg, hang De Ra­di­ka­le ud ne­de ved de­res telt på græs­plæ­nen et par hund-

Og det er helt umu­ligt at få ved­ta­get per­ma­nen­te for­bed­rin­ger af sel­ve dag­pen­ge­reg­ler­ne sam­men med De Ra­di­ka­le. Vi har nu lagt arm i fi­re år – uden at et ene­ste kom­ma er æn­dret i dag­pen­gere­for­men. De Ra­di­ka­le. Især hvis man be­trag­ter dem set fra vir­ke­lig­he­dens ver­den.

Fra Ged­ser til Ska­gen

Det er der­for op til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne: Vil de vri­ste sig fri af De Ra­di­ka­les jer­n­greb på dag­pen­ge­om­rå­det og væ­re med i et fler­tal for en hold­bar dag­pen­ge­løs­ning ef­ter et valg.

I SF har vi klart meldt vo­res hold­ning på dag­pen­ge­om­rå­det ud. Det sam­me har De Ra­di­ka­le – nem­lig yder­li­ge­re stram­nin­ger.

Men hvad vil Hel­le Thor­ning- Sch­midt? Det blæ­ser sta­dig i vin­den. Ik­ke kun i Al­lin­ge, men fra Ged­ser til Ska­gen. Hå­ber de sid­ste da­ge i valg­kam­pen vil gø­re os klo­ge­re på det.

Pia Ol­sen Dyhr i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske lejr. BTs repor­ter for en dag var ude ef­ter et svar på dag­pen­ge­pro­ble­met – men hun gik for­gæ­ves.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.