Og vin­de­ren er...

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

REPOR­TER FOR EN DAG

I kamp med fi­re af si­ne fol­ke­tings­kol­le­ger stjal So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer sej­ren med ar­tik­len ’ Fagbossens hem­me­li­ge for­tid’ og over­tog der­med depe­chen fra In­ger Støj­berg ( V), der vandt kon­kur­ren­cen sid­ste år.

Det var en stolt og glad Jep­pe Bruus, der i af­tes modt­og hæ­de­ren i BTs telt i den nord­born­holm­ske by Al­lin­ge, hvor Fol­ke­mø­det af­hol­des.

» Det har væ­ret en kon­kur­ren­ce i det jour­na­li­sti­ske hånd­værk, og der­for er det da dej­ligt at vin­de. Jeg sy­nes fak­tisk og­så, det er dej­ligt at vin­de med en se­ri­øs hi­sto­rie i for­hold til et af em­ner­ne i valg­kam­pen, « si­ger Jep­pe Bruus.

So­ci­al­de­mo­kra­tens ar­ti­kel om­hand­ler tid­li­ge­re næst­for­mand for Dan­ske So­ci­al­rå­d­gi­ve­re Bet­ti­na Post, der for­tæl­ler, at hun i sin barn- dom blev ta­get for bu­tiks­ty­ve­ri. Jep­pe Bruus hav­de ik­ke ba­re få­et fag­bos­sen på ci­tat, han hav­de end­da få­et en eks­pert på til en kom­men­tar.

BTs an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen be­grun­de­de val­get af Bruus’ ar­ti­kel så­le­des:

» Det er en kon­kret hi­sto­rie. Det er en tabloid hi­sto­rie. Det er hi­sto­ri­en om en kendt, der for­tæl­ler, at ved­kom­men­de har væ­ret kri­mi­nel som 12- årig. Den har de ingredienser, der skal til for at kom­me op på en for­si­de­pla­ce­ring på BT, « si­ger Olav Skaa­ning Andersen.

Der var og­så fle­re go­de bud fra Si­mon Emil Am­mitzbøll ( LA), Pia Ol­sen Dyhr ( SF), Mads Hol­ger ( K) og Lea Wermelin ( S), men in­gen kun­ne må­le sig med Jep­pe Bruus’ ar­ti­kel, for­tæl­ler Olav Skaa­ning Andersen.

Po­li­ti­ker­ne Lea Wermelin, Jep­pe Bruus, Si­mon Emil Am­mitzbøll, Mads Hol­ger og Pia Ol­sen Dyhr delt­og med stor iver i det­te års repor­ter- kon­kur­ren­ce. Her ses BTs che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen i færd med at kå­re vin­de­ren Jep­pe Bruus. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.