Strid om ma­le­ri fort­sæt­ter

BT - - NYHEDER -

Sus­an­ne Jo­hans­son Na­zi­ster­ne stjal kunst for mil­li­ar­der. Fyld­te la­ger ef­ter la­ger med vær­ker, der en­ten var kon­fi­ske­ret el­ler ’ købt’ for en slik.

Og net­op et kunst­værk i sidst­nævn­te ka­te­go­ri er li­ge nu en del af en bit­ter og in­tens strid.

Ma­le­ri­et i cen­trum for stri­den er af den dansk/ fran­ske kunst­ner Ca­mil­le Pis­sa­ro og er et stem­nings­bil­le­de fra den pa­ri­si­ske ga­de Rue St. Ho­noré an­no 1897.

Det blev den­gang solgt til en jø­disk for­ret­nings­mand, Juli­us Cas­si­rer, og var i fa­mi­li­ens eje helt frem til kort før An­den Ver­denskrig, hvor den ty­ske stat tvang fa­mi­li­en til at over­dra­ge det – for et be­løb, der sva­rer til 360 dol­lar og et visum, der i 1939 gjor­de det mu­ligt for dem at flyg­te til USA. Trus­len lød kort og kon­tant, at over­drog fa­mi­li­en ik­ke ma­le­ri­et, vil­le de bli­ve sendt til en af de vær­ste kon­cen­tra­tions­lej­re.

Ef­ter kri­gens op­hør har fa­mi­li­en søgt og kæm­pet for at få ma­le­ri­et – som i dag er vur­de­ret til 20 mio. dol­lar – til­ba­ge.

Først i 1993 duk­ke­de ma­le­ri­et op til over­fla­den. På det span­ske mu­se­um Thys­sen- Bor­ne­misza.

Det vi­ste sig, at den ho­ved­ri­ge ba­ron Hans- He­in­rich Thys­senBor­ne­misza i al hem­me­lig­hed hav­de købt ma­le­ri­et helt til­ba­ge i 1976 og nu solg­te he­le sin sam­ling til den span­ske stat for 338 mio. dol­lar, hvor­ved det var mu­ligt at ud­stil­le he­le sam­lin­gen. In­klu­si­ve Ca­mil­le Pis­sa­ro- ma­le­ri­et.

Af­vist fle­re gan­ge

For­søg på for­hand­lin­ger med den span­ske stat gik i hård­knu­de al­le­re­de i år 2000. Og det var år­sa­gen til, at Cas­si­rer- fa­mi­li­en gik til de ame­ri­kan­ske dom­sto­le i de­res kamp for at få fa­mi­li­ens eje til­ba­ge.

Og­så her er sa­gen fle­re gan­ge ble­vet af­vist. Men fa­mi­li­en hen­hol­der sig til en ca­li­for­nisk lov, hvorun­der man kan kræ­ve stjå­len kunst til­ba­ge i op til 100 år ef­ter, at sel­ve ty­ve­ri­et har fun­det sted.

For­le­den var det så af­gø­rel­sens ti­me ved ap­pel­dom­sto­len i Los An­ge­les. Hvor fa­mi­li­ens krav end­nu en gang blev af­vist.

Af dom­me­rens ken­del­se frem­gik det, at iføl­ge spansk lov­giv­ning til­hø­rer ma­le­ri­et mu­se­et.

Cas­si­rer- fa­mi­li­en har dog in­gen pla­ner om at slip­pe sa­gen her. De plan­læg­ger at ap­pel­le­re. Igen.

suss@ bt. dk Sig­na­tu­ren på samt­li­ge ma­le­ri­er og teg­nin­ger er vur­de­ret af eks­per­ter. Fo­to: AFP

Det er det­te ma­le­ri af Ca­mil­le Pis­sa­ro, som er i cen­trum for stri­den.

Fo­to: Wiki­me­dia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.