Fod­bold­spil­lers on­de skæb­ne

Ramt af bå­de bor­re­lia og ALS. Nu er han død

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

DI­AG­NO­SE

Ons­dag dø­de den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­ler Bri­an Fak­kenor ef­ter et langt syg­doms­for­løb. I fle­re år kæm­pe­de han sam­men med sin fa­mi­lie for at bli­ve hel­bredt for det, dan­ske læ­ger men­te var den uhel­bre­de­li­ge ner­ve­syg­dom ALS, men som ty­ske læ­ger di­ag­no­sti­ce­re­de som bor­re­lia.

I 2013 op­ret­te­de Bri­an Fak­kenors sto­re­sø­ster en ind­sam­ling på hjem­mesi­den Ca­re­ma­ker. dk. For­må­let var at sam­le pen­ge ind, så hen­des bror kun­ne bli­ve be­hand­let for bor­re­lia i Tys­kland. I maj 2011 blev Bri­an Fak­kenor bidt af en flåt, og nog­le uger se­ne­re be­gynd­te han at mi­ste kræf­ter i si­ne hæn­der og be­gynd­te at få kram­pe i be­ne­ne.

Den ak­ti­ve fa­mi­lie­far til to hav­de en lang kar­ri­e­re som fod­bold­spil­ler bag sig, hvor han blandt an­det har spil­let for Es­b­jerg FB og FC Fre­de­ri­cia.

Han sø­ger læ­ge og bli­ver hen­vist til neu­ro­lo­gisk af­de­ling, som blandt an­det te­ster ham for bor­re­lia. Men sva­ret er ne­ga­tivt.

Fik di­ag­no­sen ALS

’ I lø­bet af gan­ske få uger når man frem til, at ef­ter­som der ik­ke er no­gen klar di­ag­no­se, bru­ger man ude­luk­kel­ses­me­to­den og di­ag­no­sti­ce­rer ham med ALS,’ skrev Bri­an Fak­kenors sø­ster som kom­men­tar til ind­sam­lin­gen.

ALS er en for­kor­tel­se for amy­o­tro­fisk la­te­ral sk­lero­se. Det er en syg­dom, der ram­mer de mo­to­ri­ske ner­ve­cel­ler i hjer­ne, hjer­ne­stam­me og ryg­marv. Me­get få ALS- pa­tien­ter le­ver i me­re end fem år, ef­ter di­ag­no­sen er stil­let, og der fin­des på nu­væ­ren­de tids­punkt in­gen hel­bre­den­de be­hand­ling.

’ Min lil­le­bror, som i øv­rigt har spil­let pro­fes­sio­nel fod­bold i man­ge år, næg­ter at tro på den­ne di­ag­no­se og hen­ven­der sig til Nor­dic Cli­nic i Kø­ben­havn, der sam­ar­bej­der med BCA kli­nik i Augs­burg i Tys­kland. De er eks­per­ter i bor­re­lia. Bri­an får ta­get en mas­se prø­ver, og de vi­ser, at han har bor­re­lia i me­get svær grad,’ skrev sto­re­søste­ren på Ca­re­ma­ker. dk.

Da de ty­ske læ­ger stil­le­de bor­re­li­a­di­ag­no­sen, kom Bri­an Fak­kenor i me­di­cinsk be­hand­ling gen­nem den ty­ske kli­nik. Iføl­ge søste­rens beskri­vel­se på Ca­re­ma­ker. dk var han på da­væ­ren­de tids­punkt så svæk­ket, at han ik­ke hav­de kræf­ter til­ba­ge i sin hæn­der, ar­me og lår.

Lil­le bed­ring

Fa­mi­li­en kun­ne se, at be­hand­lin­gen vir­ke­de. Søste­ren be­skrev på Ca­re­ma­ker. dk, at hen­des bror blandt an­det var be­gyndt at gå bed­re.

’ Desvær­re vil man ik­ke æn­dre di­ag­no­sen i Dan­mark, da man jo ik­ke selv har fun­det bor­re­li­a­en, så der­for er han nødt til at fort­sæt­te si­ne be­hand­lin­ger i Tys­kland. Det­te ko­ster pen­ge, man­ge pen­ge, og man kan ik­ke få til­skud til no­get i Dan­mark,’ skrev søste­ren på Ca­re­ma­ker. dk.

Der­for på­be­gynd­te hun ind­sam­lin­gen, som fle­re af Bri­an Fak­kenors tid­li­ge­re fod­bold­kol­le­ger blandt an­det do­ne­re­de til. I alt blev der sam­let me­re end 120.000 kr. ind til hans be­hand­ling på den ty­ske kli­nik.

Ons­dag den 10. ju­ni 2015 gik Bri­an Fak­kenor bort.

Bri­an Fak­kenor ses her i kamp for FC Fre­de­ri­cia i 2011, kort tid før han blev syg. Han har rød trø­je og blåt an­fø­rer­bind på. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.