Åh nej, øltør­ke tru­er

Le­ve­ran­cer af øl og so­da­vand i fa­re ef­ter Carls­berg- ned­brud

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DRIK­KE

Hvis du yn­der at skyl­le den grills­teg­te frank­fur­ter ned med et godt glas vand el­ler mælk, er der in­gen ko på isen.

Hvis du der­i­mod sy­nes, at me­nu­en gli­der let­te­re ned med en kold øl el­ler so­da­vand, så har du må­ske et pro­blem.

Bryg­ge­ri­et Carls­bergs cen­tra­le or­dre- og pak­ke­sy­stem har nem­lig væ­ret ramt af et så al­vor­ligt ned­brud, at hund­red­vis af su­per­mar­ke­der, værts­hu­se og re­stau­ran­ter må kig­ge langt ef­ter de be­stil­te for­sy­nin­ger af øl og so­da­vand. Det skri­ver Hels­in­gør Dag­blad.

Mang­ler 2.800 or­drer

Carls­bergs kom­mu­ni­ka­tions­chef Jens Bek­ke for­tæl­ler, at selv om det lyk­ke­des at få sy­ste­met i gang igen tid­ligt fre­dag mor­gen, er ska­den sket. På det tids­punkt mang­le­de bryg­ge­ri­et at hånd­te­re cir­ka 2.800 or­drer.

» Vi har gjort alt, hvad vi kun­ne for at ind­hen­te ef­ter­slæ­bet, men vi må desvær­re kon­sta­te­re, at her fre­dag ef­ter­mid­dag må vi skuf­fe om­kring 1.400 kun­der, « si­ger Jens Bek­ke til Hels­in­gør Dag­blad.

Carls­berg di­stri­bu­e­rer over 100 va­re­num­re i form af ad­skil­li­ge mær­ker af fla­skeøl, fa­døl og so­da­vand.

» Det er en al­vor­lig si­tu­a­tion, og det er ek­stra pe­ni­belt, at den ind­træf­fer li­ge op til den før­ste we­e­kend i som­mer­sæ­so­nen, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen til avi­sen.

Et ned­brud hos Carls­berg be­ty­der, at der kan bli­ve man­gel på øl og so­da­vand i we­e­ken­den.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.