Ka­ste­de brand­bom­ber mod po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen og Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FÆNGS­LET

To 17- åri­ge mænd fra Oden­se- by­de­len Volls­mo­se blev fre­dag ef­ter­mid­dag va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger for at ha­ve ka­stet med mo­lo­tovco­ck­tails mod po­li­ti­et.

Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt for luk­ke­de dø­re, da po­li­ti­et me­ner, der er fle­re ger­nings­mænd på fri fod.

» I den­ne sag har vi nog­le re­la­tivt go­de over­våg­nings­bil­le­der, som gi­ver go­de mu­lig­he­der for at fin­de frem til fle­re af med­ger­nings­mæn­de­ne, « si­ger ad­vo­ka­tur­chef Lars Ole Pe­der­sen fra an­kla­ge­myn­dig­he­den ved Fyns Po­li­ti i en skrift­lig kom­men­tar.

Han for­kla­rer, at fængs­lin­gen net­op er be­grun­det med, at de to an­hold­te der­med ik­ke skal kun­ne sam­stem­me for­kla­rin­ger med an­dre mu­li­ge im­pli­ce­re­de.

Episo­den i Volls­mo­se ind­traf tirs­dag, og hæn­del­sen har vakt op­sigt i valg­kam­pen, hvor Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre er kom­met med et ud­spil om, at stenkast skal gi­ve fængsel og ud­vis­ning. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har til­ken­de­gi­vet, at man ger­ne vil dis­ku­te­re hår­de og hur­ti­ge straf­fe til stenka­ste­re.

De to 17- åri­ge har beg­ge kæ­ret fængs­ling­s­ken­del­sen til Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.