Fri­fun­det for sex- an­kla­ger

Do­mi­nique Strauss- Ka­hn kan ån­de let­tet op

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

SEXFESTER

Den fran­ske top­po­li­ti­ker Do­mi­nique Strauss- Ka­hn blev i går fri­fun­det for al­fon­se­ri.

Den 66- åri­ge so­ci­a­list, der er tid­li­ge­re chef for Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond og blev reg­net som et varmt em­ne som Frank­rigs kom­men­de præ­si­dent, var an­kla­get ved ret­ten i Lil­le for at ha­ve skaff et kvin­de­li­ge prosti­tu­e­re­de til fl ere fe­ster, hvor der og­så fandt se­xor­gi­er sted.

Strauss- Ka­hn er­kend­te un­der sa­gen, at han delt­og i bå­de fest­lig­he­der­ne og se­xor­gi­er­ne, men næg­te­de kend­skab til, at kvin­der­ne var pro-

BNB sti­tu­e­re­de.

Sa­gen har kørt i fi re år og har og­så in­vol­ve­ret sa­gen om et på­stå­et voldtægt­for­søg, som Do­mi­nique Strauss- Ka­hn var an­kla­get for at ha­ve be­gå­et på et luksus­ho­tel i New York mod en sort stu­epi­ge. Her blev an­kla­ger­ne drop­pet i 2012.

Fem af de seks sagsø­ge­re, der hav­de po­li­ti­an­meldt Strauss- Ka­hn for al­fon­se­ri, opgav an­kla­ger­ne tid­li­ge­re i sags­for­lø­bet. Han stod an­kla­get sam­men med 13 an­dre per­so­ner.

Un­der sa­gen har han er­kendt at ha­ve stor ap­pe­tit på sex:

» Jeg har ty­de­lig­vis en seksu­al­lyst, som er lidt grove­re end den, an­dre mænd har. Det har kvin­der ret til ik­ke at bry­de sig om, hvad en­ten de er prosti­tu­e­re­de el­ler ej, « lød det un­der­vejs i sa­gen fra Do­mi­nique Strauss- Ka­hn.

Iføl­ge an­kla­ger­ne hav­de top­po­li­ti­ke­rens hem­me­li­ge lej­lig­hed i Pa­ris dan­net ram­me om ad­skil­li­ge løs­slup­ne sexfester, hvil­ket blev set som et be­vis på, at han var vi­den­de om, at der var ta­le om prosti­tu­tion. Det vil­le i gi­vet fald gø­re det mu­ligt at døm­me ham for al­fon­se­ri.

Kald­te kvin­der for ’ ud­sty r’

Selv har han dog un­der rets­sa­gen for­sva­ret sig med, at han blot som gift mand hav­de brug for et diskret sted, hvor han kun­ne mø­des med kvin­der og ven­ner un­der helt pri­va­te for­mer. Og han hav­de an­gi­ve­ligt ik­ke den fj er­ne­ste vi­den om, at de kvin­de­li­ge del­ta­ge­re i se­x­fester­ne var prosti­tu­e­re­de.

Fester­ne fandt i åre­ne 2008- 2011 ik­ke ba­re sted i den fran­ske ho­ved­stad Pa­ris, men og­så i Bruxelles i Bel- gi­en og Washington i USA. I alt skal der ha­ve væ­ret ta­le om 12 fe­ster af or­gie- lig­nen­de ka­rak­ter.

Af an­kla­ge­rens be­vis­ma­te­ri­a­le un­der sa­gen er det frem­gå­et, at Strauss- Ka­hn og hans mand­li­ge ven­ner har om­talt de del­ta­gen­de kvin­der med ord som ’ ud­styr’ og ’ ga­ver’. Det ord­valg har han be­teg­net som re­ne ’ dren­ge­stre­ger’.

I Frank­rig er prosti­tu­tion lov­ligt, men straff eram­men for al­fon­se­ri går op til ti års fængsel og bø­de­straf på næ­sten ti mil­li­o­ner kro­ner. Ef­ter en yd­my­gen­de rets­sag, der har af­slø­ret man­ge de­tal­jer om den tid­li­ge­re IMF- chef Do­mi­nique Straus­sKa­hns se­xliv, er han nu ble­vet fri­kendt.

Ar­kiv­fo­to: Char­les Pla­ti­au/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.