BEL­GI­EN

BT - - NYHEDER -

Den bel­gi­ske re­ge­ring frem­lag­de i går et lov­for­slag, der skal gø­re det mu­ligt for lan­dets myn­dig­he­der at ta­ge pas­set fra un­ge, der over­ve­jer at gå i krig i Mel­le­mø­sten. Bel­gi­en er et af de lan­de i Eu­ro­pa, hvor­fra fl est per­so­ner rej­ser til Irak og Sy­ri­en for at gå i krig. Myn­dig­he­der­ne reg­ner med, at om­kring 300 pri­mært un­ge men­ne­sker er rejst fra Bel­gi­en med net­op det for­mål. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.