MA­LAY­SIA

BT - - NYHEDER -

Den 23- åri­ge bri­te Ele­a­nor Hawkins var i går i ret­ten Sa­bah i Ma­lay­sia, og her er­kend­te hun at ha­ve for­ar­get off ent­lig­he­den, for­di hun sam­men med en min­dre grup­pe med­rej­sen­de smed tø­jet på top­pen af bjer­get Ki­na­ba­lu. Det skri­ver BBC. Kort eft er at de un­ge turi­ster be­steg bjer­get Ki­na­ba­lu og smed tø­jet, blev Ma­lay­sia ramt af det kraft ig­ste jord­s­kælv i år­ti­er, og 18 per­so­ner blev dræbt. Man­ge af de lo­ka­le me­ner, at turi­ster­ne ved at smi­de tø­jet på bjer­get kræn­ke­de bjerg­g­u­den, som der­for straff ede be­folk­nin­gen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.