Sort blev hvid

Hvid pro­fes­sor har i åre­vis ud­gi­vet sig for at væ­re af­ro- ame­ri­ka­ner

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

BED­RAG

En ame­ri­kansk pro­fes­sor har i fle­re år ud­gi­vet sig for at væ­re af af­ro- ame­ri­kansk op­rin­del­se, selv­om hun er hvid.

Pro­fes­sor Ra­chel Do­lezal, der er pro­fes­sor i Afri­ka- stu­di­er på Ea­stern Washington Uni­ver­si­ty, er sam­ti­dig præ­si­dent for en or­ga­ni­sa­tio­nen NAACP ( Na­tio­nal As­so­ci­a­tion for the Ad­van­ce­ment of Col­ored Pe­op­le) , der ar­bej­der for sor­tes ret­tig­he­der i USA. som er, at de­res dat­ter ra­ce­mæs­sigt er af kauka­sisk af­stam­ning - alt­så hvid. Hen­des for­fædre har tysk og tjek­kisk bag­grund.

Sor­te sø­sken­de

Rut­han­ne og Lar­ry Do­lezal har for­talt til ame­ri­kan­ske me­di­er, at de­res dat­ter al­tid har væ­ret en del af en af­ro­a­me­ri­kansk kul­tur. Hun hav­de sor­te sø­sken­de, som var ble­vet adop­te­ret, hun gik i sko­le i Mis­sis­sip­pi og var en del af et over­ve­jen­de af­ro­a­me­ri­kansk sam­fund.

Ra­chel Do­lezal blev gift med og se­ne­re skilt fra en sort mand. Iføl­ge for­æl­dre­ne be­gynd­te hun ef­ter skils­mis- selv, men at præ­sen­te­re sig selv som en af­ro- ame­ri­kansk kvin­de el­ler mu­lat. Og det er sim­pelt­hen ik­ke sandt, « sag­de Rut­han­ne Do­lezal.

Rut­han­ne og Lar­ry Do­lezal sag­de, at de ik­ke har et pro­blem med, at Ra­chel er for­ta­ler for en or­ga­ni­sa­tion, der kæm­per for af­ro­a­me­ri­ka­ne­res ret­tig­he­der, men at de har et pro­blem med, at hun vild­le­der folk om sin egen op­rin­del­se.

Ta­ler ik­ke med for­æl­dre­ne

Ra­chels for­æl­dre sag­de, at hun di­stan­ce­re­de sig fra dem og har ik­ke talt med dem for ny­lig. I et in­ter­view med det lo­ka­le ame­ri­kan­ske me­die Krem 2 News si­ger Ra­chel Do­lezal, at hun ik­ke læn­ge­re be­trag­ter Rut­han­ne og Lar­ry Do­lezal som si­ne for­æl­dre og at hun ik­ke kal­der dem mor og far.

» Hvad de si­ger el­ler stil­ler spørgs­måls­tegn ved, det er jeg li­geg­lad med. De er ude af mit liv. Men det be­ty­der no­get for mig, hvad sor­te i mit lo­ka­l­om­rå­de tæn­ker. «

’ Mor til sin lil­le­bror’

Jour­na­li­sten spør­ger her­ef­ter, om hun be­trag­ter sig selv som væ­ren­de af­ro- ame­ri­kansk?

» Jeg bry­der mig ik­ke om ter­men af­ro- ame­ri­kansk, jeg fo­re­træk­ker at si­ge sort. Hvis no­gen spør­ger mig, så vil jeg si­ge: Ja, jeg er sort, « si­ger hun.

Ra­chel Do­lezal for­tæl­ler des­u­den i in­ter­viewet, at hun an­ser sig for at væ­re mor til sin lil­le­bror, der er sort og adop­te­ret af for­æl­dre­ne.

» Det var så­dan, han ger­ne vil­le ha­ve det, og det var så­dan, jeg føl­te, jeg kun­ne be­skyt­te ham. Men det kom­mer ik­ke an­dre ved, « sag­de hun i in­ter­viewet.

Ra­chel Do­lezal, der er pro­fes­sor i Afri­ka- stu­di­er på Ea­stern Washington Uni­ver­si­ty, er sam­ti­dig præ­si­dent for en or­ga­ni­sa­tio­nen NAACP ( Na­tio­nal As­so­ci­a­tion for the Ad­van­ce­ment of Col­ored Pe­op­le) , der ar­bej­der for sor­tes ret­tig­he­der i USA. Pri­vat­fo­to

Rut­han­ne og Lar­ry Do­lezal har for­talt til ame­ri­kan­ske me­di­er, at de vil ha­ve, at folk ken­der sandheden. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.