Kul­tur Dan­marks ene­ste

3 ting du ik­ke skal gå glip af: Selv­om den aar­hu­si­an­ske Nort­hSi­de festi­val ri­der på en bøl­ge af suc­ces, er der in­gen tan­ker om at ud­vi­de

BT - - KULTUR - Louise Brodt­ha­gen lje@ bt. dk Fo­to

FESTI­VAL

David Leth Wil­li­ams Det be­gynd­te som et øn­ske om at la­ve en dansk ud­ga­ve af den ame­ri­kan­ske Ca­li­for­ni­en- ba­se­re­de hip­ster- festi­val Co­a­chel­la. Og ef­ter ba­re fem år bør­ster ad­skil­li­ge sto­re in­ter­na­tio­na­le mu­sik­nav­ne sig da og­så fri af Col­ora­do- ør­ke­nens støv for at ind­ta­ge sce­nen på den aar­hu­si­an­ske festi­val Nort­hsi­de i den­ne we­e­kend.

Tag ba­re nav­ne som In­ter­pol, Ge­or­ge Ezra, Alt- J og dan­ske Mø. Den støt vok­sen­de festi­val i Åda­len er på kort tid lyk­ke­des med at til­træk­ke sto­re in­ter­na­tio­na­le nav­ne, men der er iføl­ge tals­mand Jo­hn Fog­de in­gen pla­ner om at sme­de yder­li­ge­re, selv­om der er glo­hedt i smilets by. Og de 35.000 gæ­ster skal spej­de langt ef­ter nav­ne som Paul McCart­ney, som f. eks. kon­kur­ren­ter­ne på Roskil­de di­sker op med.

Hen­tet ind som er­stat­ning

» Hvis vi la­ve­de en festi­val nu, som skul­le til­træk­ke 40- 50.000 gæ­ster, skul­le vi ud at hen­te nog­le end­nu stør­re nav­ne end dem, vi præ­sen­te­rer. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis dem, vi ger­ne vil ha­ve, for så ud­van­der vi vo­res kon­cept, « si­ger Jo­hn Fog­de, der dog er­ken­der, at man, selv­om man sat­ser på et smalt, me­re in­die- rock ori­en­te­ret pu­bli­kum, og­så fin­der plads til ’ pu­bli­kums’mag­ne­ter­ne.

Blandt an­det er de gar­ve­de dan- ske ro­ck­fy­re fra Dizzy Mizz Lizzy hen­tet ind som er­stat­ning for den bri­ti­ske pop­prins Sam Smith.

Skar­pt pro­fi­le­ret dansk festi­val

» Hi­sto­risk ved vi jo, hvem der sæl­ger bil­let­ter, og hvem der ska­ber den der fæl­les­skabs­fø­lel­se på plad­sen. Dem vil vi ger­ne ha­ve med. Men de skal sta­dig pas­se til vo­res pro­fil, og man­ge af dem, der fi­gu­re­rer som sto­re nav­ne på an­dre dan­ske festi­va­ler, f. eks. Ras­mus Se­e­bach el­ler Nik og Jay. At de spil­ler man­ge show, gør dem min­dre in­ter­es­san­te for os, « si­ger Jo­hn Fog­de.

På kort tid er den aar­hu­si­an­ske festi­val ble­vet lan­dets skar­pe­st pro­fi­le­re­de dan­ske festi­val, me­ner BTs mu­sik­re­dak­tør Jan Erik­sen. hip­ster- kon­cept. Per­son­ligt sav­ner jeg et par sto­re nav­ne som fan­ta­sti­ske La­na Del Rey og Arca­de Fi­re sid­ste år. Og som Sam Smith, der måt­te mel­de af­bud, « si­ger han.

Bag Nort­hsi­de står tid­li­ge­re pro­mo­tor Bri­an Nielsen og den hol­land­sk- fød­te kon­cert­chef Fol­kert Koop­mans, der med Aar­hus- suc­ce­sen i ryg­gen er ble­vet fuld­tids festi­va­lar­ran­gø­rer, og som den­ne som­mer sæt­ter end­nu en knap­penål i Dan­marks­kor­tet som bag­mand for Oden­se- festi­va­len Tin­der­box.

Tan­ker­ne om at flyt­te et Nort­hSi­de- knop­skud til ho­ved­sta­den har væ­ret op­pe at ven­de, men Jo­hn Fog­de af­vi­ser, at der vil­le væ­re ta­le om en mo­del sva­ren­de til Skan­der­borg Festi­va­len, hvor man gen­ta­ger de­le af showet i Kø­ben­havn. Der er ik­ke plads til to Nort­hsi­des i Dan­mark.

Et an­det pu­bli­kum

» Det vil­le ha­ve væ­ret en Tin­der­box­festi­val i Kø­ben­havn. Nort­hSi­de ud­sprin­ger jo og­så af, at man i kon­cert­sam­men­hæn­ge tæn­ker Sve­ri­ge, Kø­ben­havn, Tys­kland, men det har før­hen væ­ret svært at træk­ke nav­ne til spil­le­ste­der­ne her i by­en. Det kan vi jo nu, hvor der er en festi­val. «

Med nav­ne som Rob­bie Wil­li­ams, Faith No Mo­re, Cal­vin Har­ris og Kent hen­ven­der Tin­der­box sig til et an­det pu­bli­kum, og ka­gen bli­ver der­med for­delt mel­lem de to ’ ny­til­kom­ne’.

» Vi har en skarp ker­ne om­kring in­di­ero­ck f. eks. Jesus and The Mary Chain, Pla­ce­bo og Sa­va­ges, men vi har og­så sin­ger/ songwri­ters, og vi vil og­så ger­ne ha­ve pop og lidt hip­hop. Det vig­tig­ste er, at der er en el­ler an­den cross- over, så kan man li­de ho­ved­nav­ne­ne, kan man nok og­så li­de det an­det, « si­ger Jo­hn Fog­de.

Grup­pen be­står af vo­ka­list/ gu­i­ta­rist Dan Au­er­bach og trom­mesla­ger/ pro­du­cer Pa­tri­ck Car­ney. Et af de mest spæn­den­de gu­i­tar/ trom­mesla­ger band no­gen­sin­de - ved si­den af Whi­te Stripes. Blu­es, syd­stats­ro­ck, soul i en mud­ret væl­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.