Zen- ti­men­tal oa­se på Nort­hSi­de

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

ANMELDELSE

José Gon­zález BLUE STAGE, FRE­DAG **** ** ’ Hva’ for en skan­da­løs åb­ning! Wa­fan­de og Lu­cy

Love sid­ste år - det var fest!’, ud­brød en ung kvin­de på vej væk fra Nort­hSi­des blå sce­ne. Det var umid­del­bart ef­ter kon­cer­ten med den sven­ske gu­i­ta­rist og sangskri­ver José Gon­zález. Sandt er det, at Gon­zález’ melan­kol­ske span­ske gu­i­tar­mu- sik næp­pe vil­le fyl­de dan­se­gul­vet på so­da­vands­disko­te­ket i Bra­brand, li­ge her rundt om hjør­net. Men for mig var den i øv­rigt lov­lig kor­te kon­cert ( 50 mi­nut­ter) en fin åb­ning på en sol­rig som­mer­festi­val, der har skær­pet sin al­ter­na­ti­ve pro­fil. Li­ge så me­get Gon­zález’ me­lo­di­ske mol- folk byg­ger på ele­men­ter fra nær og fjern, især fjern, li­ge så unik er han. Som man har kun­net hø­re på me­lo­di­er som ’ Ve­ne­er’, der blev et se­mi- hit via tv- se­ri­en ’ The O. C.’ Der er re­fe­ren­cer til mid­delal­der­lig mun­kesang, ær­kea­me­ri­kansk sin­ger- songwri­ting og selv­føl­ge­lig den klas­si­ske span­ske gu­i­tar­mu­sik. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.