In­di­e­fest

BT - - KULTUR -

Om­kring

30- årig kvin­de ( gæ­ster­ne for­de­ler sig 55- 45 pct. i kvin­der­nes favør). I gang med el­ler har gen­nem­ført lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. pct. kom­mer fra Aar­hus Kom­mu­ne.

me­get op i mu­sik og ser sig selv som in­tel­lek­tu­el. Går op i bæ­re­dyg­tig­hed og øko­lo­gi. Vil ha­ve de unik­ke mu­sik- og festi­va­l­op­le­vel­ser.

57 Går

» Jeg er fak­tisk Nort­hSi­de- jom­fru, men er her, for­di Ida bor i Aar­hus og har talt så godt om det. « » Jeg har væ­ret her si­den 2011, og det er ret fedt, for­di festi­va­len går op i at ud­vik­le sig, de lyt­ter til os, der kom­mer her. De går op i bæ­re­dyg­tig­hed og øko­lo­gi, og det kan jeg godt li­de. Mu­sikpro­fi­len er egent­lig, hvad jeg sy­nes, Roskil­de skul­le ha­ve væ­ret. Me­re rock, me­re al­ter­na­tivt og fle­re nye nav­ne i ste­det for at tæn­ke på, hvor­dan man kan få ét stort navn til plad­sen. «

» Det lig­ger i Aar­hus - og det var pis­se­fedt sid­ste år! For mig ( To­bi­as, red.) er det stem­nin­gen, der er ik­ke så me­get tis­støv og fær­re men­ne­sker end på Roskil­de, det er fak­tisk rart. Og så er det egent­lig fedt, at den har så­dan et ima­ge af, at tin­ge­ne her er øko­lo­gi­ske. « » Jeg vil­le væ­re kom­met uan­set mu­sik­ken, og det med øko­lo­gi­en spil­ler alt­så ik­ke den sto­re rol­le, men øl­len sma­ger godt nok ut­ro­lig me­get bed­re…. Jeg tror, det hand­ler om, at jeg mø­des med mi­ne ven­ner, der er ik­ke så langt hjem, og det gør det ba­re nem­me­re. Jeg me­ner, vi er li­ge kom­met di­rek­te fra ar­bej­de og har ta­get bus­sen her­ned. Det er da nemt! «

Fre­dag var der ge­ne­relt ned­brud på Nets lan­det over. Det gik og­så ud over gæ­ster­ne på den aar­hu­si­an­ske festi­val. Så hvis du vil væ­re sik­ker: hæv pen­ge­ne hjem­me­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.