Den loy­a­le kas­se­me­ster

Thor Pe­der­sen var fi nans­mi­ni­ster un­der Anders Fogh og sik­re­de i de år et sta­bilt øko­no­misk fl er­tal med Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NAVNE - Anders Jør­gen­sen arjg@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne, at en po­li­ti­ker er kendt for no­get, som han el­ler hun ik­ke har sagt. Men det er til­fæl­det for Thor Pe­der­sen, man­ge­årigt fol­ke­tings­med­lem, mi­ni­ster og fol­ke­tings­for­mand fra Ven­stre, som igen og igen er ble­vet lagt sæt­nin­gen ’ vi kan kø­be he­le ver­den’ i mun­den. Sa­gen er blot, at Thor Pe­der­sen rent fak­tisk al­drig ud­tal­te de si­den så be­røm­te ord. For­hi­sto­ri­en er som føl­ger:

Ved frem­læg­gel­sen af den da­væ­ren­de VK- re­ge­rings for­slag til en fi nans­lov i 2006 kom­men­te­re­de fi nans­mi­ni­ster Pe­der­sen ud­lands­gæl­den, der i de år var stærkt fal­den­de, og til­fø­je­de der­på – med et pe­der­sensk glimt i øjet – at ’ hvis vi bru­ger vo­res sto­re, fi ne tu­sindårs­mo­del­ler, ja, så har vi løst glo­ba­li­se­rin­gen. For over tid en­der det med, at vi ejer he­le ver­den.’

Fejlci­te­ret al­le­re­de da­ge­ne eft er

Al­le­re­de i da­ge­ne eft er blev Thor Pe­der­sen fejlci­te­ret, men på trods af di­ver­se for­søg på at kor­ri­ge­re det ik­ke- sag­te le­ver det i bed­ste vel­gå­en­de. Iføl­ge ho­ved­per­so­nen selv skul­le ci­ta­tet for­stås som en løft et pe­ge­fi nger om ik­ke at læg­ge for me­get vægt på lang­sig­te­de frem­skriv­nings­mo­del­ler og ik­ke som et ud­slag af øko­no­misk hov­mod, men med fi - nanskri­sens ind­t­og et par år eft er lå det for­ker­te ci­tat alt for godt i mun­den hos sær­ligt Pe­der­sens po­li­ti­ske

mod­stan­de­re til at vil­le dø.

Loy­al kas­se­me­ster

Anders Fogh Ras­mus­sens loy­a­le kas­se­me­ster sty­re­de Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et fra 2001 til 2007 og ud­vik­le­de i de år et tæt for­hold til Dansk Fol­ke­par­ti og sær­ligt til fol­ke­par­tiets fi nansord­fø­rer Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, med hvem han i før­ste halv­del af 00er­ne luk­ke­de fi nans­lov eft er fi - nans­lov. Er­fa­rin­gen som po­li­tisk for­hand­ler hav­de han fra en år­ræk­ke i po­li­tik.

Kar­ri­e­ren blev ind­ledt i kom­mu­nal­po­li­tik, hvor han blandt an­det var borg­me­ster i Hels­in­ge, si­den kom han på tin­ge i Schlüter- åre­ne, un­der hvis le­der­kab han og­så fi k mi­ni­ster­de­but, først som bo­lig­mi­ni­ster og si­den in­den­rigs­mi­ni­ster. Si­de­lø­ben­de med den par­la­men­ta­ri­ske kar­ri­e­re var den øko­nom- ud­dan­ne­de Pe­der­sen des­u­den no­get så ekso­tisk for en fol­ke­tings­po­li­ti­ker som er­hvervsak­tiv. Fra 1994 og frem til Fogh- re­ge­rin­gens til­træ­del­se var han så­le­des di­rek­tør i Jydsk Re­gø­ring, der med 5.000 an­sat­te var lan­dets næst­stør­ste ren­gø­rings­sel­skab.

Eft er val­get i 2007 blev Thor Pe­der­sen for­mand for Fol­ke­tin­get, en post han be­stred ind­til val­get i 2011, hvor han for­lod po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.