Di­nosauraft en

BT - - TV - ACTIONEVENTYR 06: 00 07: 20 09: 50 15: 00 17: 00 23: 30 06: 00 13: 20 21: 00 11: 20 18: 40 01: 35-

Den nye ” Ju­ras­sic Wor­ld” har net­op haft pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer, og in­den du læg­ger vej­en for­bi bi­o­gra­fen, kan du få genop­fri­sket hi­sto­ri­en om de vold­som­me di­nosau­rer, når DR3 i aft en vi­ser de før­ste tre ” Ju­ras­sic Park”- fi lm. ” Ju­ras­sic Wor­ld”, der har Col­lin Tre­vor- row som in­struk­tør, fort­sæt­ter den se­rie, som be­gynd­te i 1993 med Ste­ven Spi­el­bergs ” Ju­ras­sic Park”. Fil­men for­tæl­ler hi­sto­ri­en om rig­man­den Jo­hn Ham­mond, der vil etab­le­re en for­ly­stel­ses­park med di­nosau­rer på øen Isla Nublar. Di­nosau­rer­ne er genop­le­vet med avan­ce­ret gen­tek­no- lo­gi. Da et hold af teste­re skal af­prø­ve for­ly­stel­ses­par­ken, sker der en ræk­ke uheld, og sik­ker­he­den ræk­ker ik­ke læn­ge­re til hol­de di­nosau­rer­ne in­de­luk­ket! Spi­el­berg in­stru­e­re­de og­så eft er­føl­ge­ren ” The Lost Wor­ld: Ju­ras­sic Park”, som er aft enens an­den fi lm. Her sen­des et for­sker­hold til øen for at stu­de­re di­nosau­rer­ne, mens et an­det hold har an­dre og me­re skum­le pla­ner. I ” Ju­ras­sic Park III”, in­stru­e­ret af Joe Jo­hn­son, ta­ger Dr. Alan

Med­vir­ken­de: Grant en even­ty rly­sten rig­mand med til di­nosaurø­en Isla So­ma, og snart får Grant mu­lig­hed for at stu­de­re di­no­er­ne på li­ge lov­lig tæt hold. ( DR3)

( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Ame­ri­kansk western fra 1939.

( T) The Co­me­di­ans. Ame­ri­kansk- fransk dra­ma fra 1967.

( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) Lust for Life. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) For Me and My Gal. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1942.

( T) Min ko­ne er på krigs­stien. Ame­ri­kansk komedie fra 1957.

Bil­ly the Kid. Ame­ri­kansk western fra 1958. ( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970. ( T) Vi vandt ve­sten. Ame­ri­kansk western fra 1962.

( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956.

Nat- tv.

Fem en halv ti­me i sel­skab med Ste­ven Spi­el­bergs di­nosau­rer . . . hvis det er no­get for dig, så tænd for DR3 i aft en, når ka­na­len vi­ser de tre ” Ju­ras­sic Park”- fi lm.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.