BERLINMUREN RI­VES NED

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 25 år si­den 1990:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er en sær­lig ro over da­gen i dag. Du ny­der din dag, og at du nu ba­re kan ny­de en dag helt på eg­ne vil­kår. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er knas i kær­lig­heds­li­vet. Uan­set om du er sing­le el­ler i et for­hold, så er der ik­ke den har­moni, som du kun­ne øn­ske dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det hand­ler om at si­ge det rig­ti­ge på det rig­ti­ge tids­punkt. El­ler må­ske det helt mod­sat­te. At tie når man skal. En un­der­lig dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er mas­ser af fut og fart over dig. Dog ved du ik­ke helt, hvad du skal bru­ge dit kr­udt på. Du er bå­de rast­løs og ube­slut­som. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger om en be­stemt sag, så gør du præ­cis, som det pas­ser dig. Og hvor­for skul­le du ik­ke og­så gø­re det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du fø­ler nok lidt, at du bli­ver brem­set el­ler lig­nen­de i dag. Tag det som et vink til, at du skal prø­ve at ta­ge det så po­si­tivt som mu­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en dag, hvor du på fl ere pla­ner får ud­vi­det di­ne ho­ri­son­ter. Du får lært no­get om bå­de dig selv og li­vet. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er mas­ser af go­de ener­gi­er, som blæ­ser din vej i dag. Det er en su­per god dag til at ta­ge nog­le nye ini­ti­a­ti­ver el­ler dri­sti­ge hand­lin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**

170). ( Svær 80). ( Mid­del 28). ( Nem

Den of­fi­ci­el­le fjer­nel­se af Berlinmuren ind­le­des. Det sker godt et halvt år ef­ter, at der of­fi­ci­elt blev åb­net mel­lem Øst- og Vest­ber­lin.

Un­ge ber­li­ne­re fra bå­de øst og vest fejrer Ber­lin­mu­rens fald. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.