Über- BMW

Luksus og ny tek­no­lo­gi er ko­de­or­de­ne i ny 7- se­rie

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mokj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

INNOVATIV

7- se­ri­en er BMWs top­mo­del, og når de go­de folk fra Mün­chen skal slå ben­hår­de kon­kur­ren­ter som Au­di A8 og Mer­ce­des- Benz S- Klas­se, er der ik­ke plads til kom­pro­mis­ser.

Dem sy­nes der hel­ler ik­ke at væ­re ind­gå­et no­gen af, når blik­ket ret­tes mod den kom­men­de BMW 7- se­rie. » Freu­de am Fa­hren « – glæ­den ved at kø­re – er BMWs slo­gan, og med 130 fær­re ki­lo på væg­ten i for­hold til den nu­væ­ren­de 7- se­rie er sydty­sker­ne al­le­re­de godt på vej til at le­ve op til slo­ga­net.

Væg­tre­du­ce­rin­gen er sket ved at bru­ge sam­me kul­fi­ber­for­stær­ke­de

SE­NE­STE NYT plast som i BMWs i- mo­del­ler, og li­ge­som i8 har den nye 7- se­rie la­ser- i ste­det for LED- lys. La­ser­ly­set ud­mær­ker sig ved at op­ly­se vej­en op til 600 me­ter frem, og så er det cir­ka 30 pct. me­re ener­gi­ef­fek­tivt end LED.

Of­te vil BMW 7- se­rie op­træ­de som di­rek­tions- el­ler stats­mands­vogn, så når det skal væ­re ek­stra luk­suri­øst, er det den lan­ge mo­del, man skal ha­ve fat i.

I den er der 14 ek­stra cen­ti­me­ter ben­plads til de to bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer, som sam­ti­dig kan ny­de godt af » Execu­ti­ve Lo­un­ge « , der by­der på 4- zo­net kli­maan­læg og elek­trisk ju­ster­ba­re kom­fort­sæ­der med mas­sage­funk­tion og ak­tiv sæ­de­ven­ti­la­tion.

Pak­ken in­de­hol­der og­så et klap­bord og en syv­tom­mers tab­let, så bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer­ne kan se film el­ler sur­fe på net­tet, mens man er på far­ten.

Væl­ges » Sky Lo­un­ge « - pa­nora­mag­las­ta­get, har man uan­set sky­dæk­ke om nat­ten al­tid et kig til ver­dens­rum­met. Små LED- pæ­rer i glas­ta­get imi­te­rer nem­lig en ly­sen­de stjer­ne­him­mel.

Kan selv par­ke­re

Hvis man ik­ke selv øn­sker at par­ke­re sin bil – el­ler hvis ik­ke chauf­før­en mag­ter det – kan bi­len selv par­ke­re i ga­ra­gen el­ler på en par­ke­rings­plads – or­dren ud­stik­kes med 7’ erens egen in­tel­li­gen­te nøg­le.

An­det in­nova­tivt? Ja, 7- se­ri­en kan som den før­ste bil i ver­den op­la­de mo­bil­te­le­fo­nen trå­d­løst via en hol­der i mid­ter­kon­sol­len, og iDri­ve­sy­ste­met kan be­tje­nes med hånd­be­væ­gel­ser, der af­læ­ses af en 3D- sen­sor. Hånd­be­væ­gel­ser­ne kan den en­kel­te bru­ger til­pas­se og læ­re bi­len at for­stå.

Den mest spæn­den­de driv­linje lig­ger i hy­bri­den 740e, der kom­bi­ne­rer 4- cy­lin­dret ben­zin­mo­tor med el­mo­tor, så den sam­le­de ydel­se er 326 he­ste­kræf­ter. 740e kan kø­re op til 40 ki­lo­me­ter på ren el, og i den cy­klus, hvor bi­lers brænd­stof­for­brug fast­sæt­tes, præ­ste­rer den 47,6 km/ l. 740e er klar i 2016.

De øv­ri­ge, 730d med 6- cy­lin­dret di­e­sel, 265 hk og et for­brug på 22,2 km/ l, plus 740i med 6- cy­lin­dret ben­zin og 326 hk samt den 8- cy­lin­dre­de og fi­re­hjul­struk­ne 750i med 450 hk har al­le ver­denspre­mi­e­re på bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt midt i sep­tem­ber.

Ved sam­me lej­lig­hed er den dan­ske im­por­tør klar med pri­ser­ne.

Hvis ik­ke man selv skal kø­re den nye BMW 7- se­rie, er bag­sæ­det ik­ke

vær­ste et sted at op­hol­de sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.