Mr. Be­an sæl­ger sin McLa­ren for 82 mio. kr.

Købspri­sen i 1997, da den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Rowan At­kin­son køb­te sin McLa­ren F1, var 6,5 mio. kr. Nu har han solgt den for 12 gan­ge så me­get

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

RE­KORD­S­ALG Evigt uhel­di­ge Mr. Be­an, den li­ge så kik­se­de su­per­spion Jo­hn­ny Eng­lish og den magt­hungren­de sor­te prins, Ed­mund the Bla­ck Ad­der - i det vir­ke­li­ge liv med det bor­ger­li­ge navn Rowan Se­ba­sti­an At­kin­son - har sco­ret kas­sen.

Rowan At­kin­son har nem­lig solgt sin McLa­ren F1 for ot­te mil­li­o­ner pund ( ca. 82,5 mio. kr.). Bi­len køb­te han i 1997 for 640.000 pund ( ca. 6,5 mio. kr.).

McLa­ren F1 med chas­sisnum­mer 61 og Rowan At­kin­son nå­e­de der­med at ha­ve knap 18 år sam­men. 18 om­tum­le­de år. For to gan­ge foru­lyk­ke­de At­kin­son nem­lig med sin F1 - før­ste gang i 1999, hvor det var knap så al­vor­ligt, an­den gang i 2011, hvor det var ret se­ri­øst, da han kør­te af vej­en nær Pe­ter­bor­ough.

At­kin­son selv kom ik­ke vold- somt til ska­de, men det gjor­de bi­len. Iføl­ge rap­por­ter fra 2011 blev mo­to­ren re­vet ud af bi­len, værk­ste­det brug­te fi­re uger på at vur­de­re, hvil­ke re­pa­ra­tio­ner der skul­le fo­re­ta­ges, og hvad de skul­le ko­ste, og da for­sik­rings­sel­ska­bet hav­de ud­be­talt 910.000 pund ( 9,3 mio. kr.) og værk­ste­det brugt et år på at brin­ge bi­len til­ba­ge til ori­gi­nal stand, blev At­kin­sons F1- even­tyr be­teg­net som Stor­bri­tan­ni­ens dy­re­ste bil­re­pa­ra­tion no­gen­sin­de.

Su­per­sport­s­vog­nen F1 var en idé ud­sprun­get i McLa­ren- che­fin­ge­ni­ør Gor­don Mur­rays ho­ved, og det lyk­ke­des ham at over­ta­le sin boss, Ron Den­nis, til at gø­re ide­en til vir­ke­lig­hed. I åre­ne 1993- 98 blev der pro­du­ce­ret 106 styk McLa­ren F1, her­af 64 ga­de­bi­ler.

McLa­ren køb­te V12- mo­to­ren af BMW, ydel­sen er knap 630 hk, i marts 1998 run­de­de F1’ eren 391 km/ t og kun­ne der­med smyk­ke sig med tit­len som ver­dens hur­tig­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de bil.

Rowan At­kin­son har fle­re gan­ge, si­den han sat­te den til salg for et halvt år si­den, de­men­te­ret, at han skul­le ha­ve købt den som en in­ve­ste­ring. Og det skal så­mænd nok pas­se, idet At­kin­sons per­son­li­ge for­mue me­nes at væ­re over 70 mio. pund ( ca. 723 mio. kr.).

Kø­be­ren, der har bi­dra­get til At­kin­sons for­mue, har ind­til vi­de­re ik­ke øn­sket at of­fent­lig­gø­re sin iden­ti­tet.

Rowan At­kin­son, ali­as Mr. Be­an, bag rat­tet af sin McLa­ren F1, som han køb­te i 1997 og net­op har solgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.