Fra Pri­us til Le Man

Uden øko- øsen Toy­o­ta Pri­us in­gen Le Mans ra­cer. Det si­ger Toy­o­ta. Vi er ta­get til Køln for at kig­ge Toy­o­ta Mo­tor­sport i kor­te­ne og fin­de ud af, hvor me­get mo­tor­sport og fa­mi­lie­bilspro­duk­tion hæn­ger sam­men i 2015

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

RA­CE

Uden Toy­o­ta Pri­us in­gen ti­tel­vin­den­de Toy­o­ta Le Mans ra­cer­bil. Det sag­de Pa­scal Vas­se­lon li­ge, og han er chef for Toy­o­ta Mo­tor­sport, der byg­ger Toy­o­tas lang­di­stan­ce­ra­ce­rer, så han ved det med sik­ker­hed. Men al­li­ge­vel... Hvor­dan kan en im­po­tent øko­gry­de af en hy­brid­bil hjæl­pe en ra­cer­bil med + 1.000 hk til sejr i sid­ste års Wor­ld En­du­ran­ce Cham­pions­hip ( WEC) og en tred­je­plads på Le Mans - hvor bi­len var den hur­tig­ste i kva­li­fi­ka­tio­nen?

Sva­ret er hy­brid­driv­linje ma­na­ge­ment. Den ti­tel­vin­den­de Toy­o­ta­ra­cer de­ler sim­pelt­hen softwa­re med Toy­o­ta Pri­us, når det kom­mer til kon­trol og sty­ring af ra­cer­bi­lens kom­pli­ce­re­de hy­brid­driv­linje, hvor bå­de el- mo­to­rer og ben­zin­mo­to­ren ar­bej­der hånd i hånd, for at le­ve­re re­sul­ta­ter på ra­cer­ba­nen.

På Toy­o­ta Al­le 7 i Køln lig­ger Toy­o­ta Mo­tor­sport Gm­bh ( TMG), der er Toy­o­tas eu­ro­pæ­i­ske mo­tor­sports ho­ved­sæ­de, og Toy­o­ta har in­vi­te­ret pres­sen in­den­for til et nær­me­re kig på de­res Le Mans og der­med de­res WEC ra­cer­bilspro­gram. Spæn­den­de sa­ger for en­hver mo­tor­sport­s­nørd, men jeg er her i vir­ke­lig­he­den for at fin­de ud af, hvor stor en rol­le mo­tor­sport spil­ler i pro­duk­tio­nen af de ga­de­bi­ler, som vi al­le kan gå ind hos en Toy­o­ta for­hand­ler og skri­ve en slut­sed­del på. For i gam­le da­ge var der liv­lig tra­fik fra mo­tor­spor­ten til ga­de­bi­ler, og man­ge af de ting vi ny­der glæ­de af i mo­der­ne ga­de­bi­ler, har star­tet de­res liv som ra­cer­løbsvin­den­de mo­tor­sport­s­tek­no­lo­gi. Li­ge fra tur­bo­er til ski­ve­brem­ser ( der hjalp Jagu­ar til de­res Le Mans sejr i 1953), så er de und­fan­get og ud­vik­let til at vin­der væd­de­løb, og si­den­hen ble­vet en del af en­hver bils stan­dar­dud­styr. Men det er man­ge år si­den, og i dag kan det væ­re svært at se, hvor­dan de in­sekt­lig­nen­de For­mel 1 bi­ler el­ler rum­skibs­ag­ti­ge Le Mans ra­ce­re, kan gø­re en Toy­o­ta Auris til en bed­re bil.

Så det op­lag­te åb­nings­spørgs­mål til mo­tor­sports­ge­ne­ra­len Pa­scal Vas­se­lon er na­tur­lig­vis, hvad vi i dag kan se på ga­de­bi­ler, som i går var mo­tor­sport­s­tek­no­lo­gi?

Han for­kla­rer om­stæn­digt, hvor­dan der al­tid har væ­ret bro­er mel­lem mo­tor­sport og ga­de­bi­ler, og hvor­dan tek­no­lo­gi al­tid har be­væ­get sig fra ra­cer­ba­nen til vil­la­ve­je­ne.

Spæn­den­de og kor­rekt, men det be­sva­rer ik­ke rig­tigt spørgs­må­let. Vil vi se dim­se­dut­ter og hy­brid­hardwa­re fra Le Mans ra­ce­ren år­gang 2015 på ga­de­bi­ler i 2017?

» Nej. El­ler Næp­pe. En Le Mans ra­cers hy­brid­sy­stem skal le­ve­re mak­si­mal po­wer og et mini­mum af lag­ring, mens en ga­de­bils hy­brid­sy­stem ik­ke skal le­ve­re me­get po­wer på én gang, men der­i­mod kun­ne lag­re ener­gi­en til lø­ben­de for­brug. Det er to mod­stri­den­de be­hov. «

Så vi ser in­gen tek­no­lo­gi­van­dring læn­ge­re?

Det er her han kom­mer med det om­vend­te ek­sem­pel. Nem­lig at Pri­us har le­ve­ret en del af det softwa­re­sy­stem, der sty­rer Le Mans ra­ce­rens driv­linje.

Så er mo­tor­sport ba­re en dyr PRhob­by for pro­du­cen­ter som Toy­o­ta? Nej – langt­fra, og TMG er et godt ek­sem­pel.

Pro­ces­sty­ring

Af­stan­den fra højty­den­de og ek­stremt spe­ci­a­li­se­re­de ra­cer­bi­ler til eu­roncap- im­po­ne­ren­de fa­mi­lie­bi­ler, der kø­rer langt på li­te­ren er i dag så lang, at de stort set in­gen kon­kre­te kom­po­nen­ter de­ler læn­ge­re.

Men Pa­scal Vas­se­lon for­kla­rer, at det me­re hand­ler om pro­ces­sty­ring og ud­vik­lings­lo­gik­ker, end det hand­ler om kon­kre­te kom­po­nen­ter.

» I mo­tor­sport skal man he­le ti­den læ­re nye ting, og man skal læ­re dem hur­tigt. Kva­li­te­ten og præ­sta­tio­ner­ne skal he­le ti­den for­bed­res, og de skal for­bed­res så me­get som mu­ligt in­den næ­ste løb. I vo­res mo­tor­sport­s­pro­gram skub­ber vi he­le ti­den græn­sen for ef­fek­ti­vi­tet og præ­sta­tio­ner, og vi skub­ber den hur­ti­ge­re end no­gen an­dre ste­der i kon­cer­nen. Ef­ter syv år i For­mel 1, har vi op­byg­get nye mo­del­ler for, hvor hur­tigt vi kan ud­vik­le og im­ple­men­te­re for­bed­rin­ger. De mo­del­ler bru­ges i dag til ud­vik­ling af ga­de­bi­ler. Vi kal­der det mo­dul­ud­vik­ling, hvor vi si­mu­le­rer de en­kel­te kom­po­nen­ter med hin­an­den, in­den de re­elt skal op­træ­de sam­men. Så når vi sam­ler en ny mo­tor for før­ste gang, så har vi si­mu­le­ret den et hav af gan­ge di­gi­talt, og er der­med langt frem­me i ud­vik­lin­gen af det en­de­li­ge pro­dukt”, for­kla­rer han. Og det le­der ham hen til Hu­man Res­sour­ce- de­len, for det hand­ler og­så om ud­vik­ling af or­ga­ni­sa­tio­nen og de en­kel­te me­d­ar­bej­de­re.

» Vi har en ud­veks­ling af in­ge­ni­ø­rer fra pro­duk­t­ud­vik­lin­gens­af­de­lin­ger i Ja­pan og så TMG. Og mens de bi­dra­ger med vær­di­fuld vi­den om f. eks. hy­brid­tek­no­lo­gi, så læ­rer de hos os at ud­vik­le hur­ti­ge­re og skar­pe­re, end de gør i et tra­di­tio­nelt ud­vik­lings­for­løb, hvor det ik­ke hand-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.