S og til­ba­ge igen

BT - - BILER -

Toy­o­ta Ra­cing TS040 er ja­pa­ner­nes bud på en vin­der i årets Le Mans, og den har lånt me­re end man skul­le tro fra Toy­o­ta Pri­us ( ne­derst til ven­stre) ler om, at ha­ve en vin­der­bil klar til næ­ste løb. Det hand­ler ik­ke om at ar­bej­de læn­ge­re el­ler hår­de­re, men det hand­ler om pro­ces­sty­ring. Det de læ­rer hos os, det ta­ger de med til­ba­ge til de tra­di­tio­nel­le ud­vik­lings­af­de­lin­ger, og der­med bli­ver ud­vik­lin­gen af vo­res ga­de­bi­ler skar­pe­re og hur­ti­ge­re. «

Svensk for­bin­del­se

Så selv­om TMG i før­ste om­gang står for drif­ten af Toy­o­tas højt pro­fi­le­re­de Le Mans og WEC- pro­gram, så er TMG’s væg­tig­ste bi­drag til bil­pro­du­cen­ten Toy­o­ta, at gø­re ud­vik­lings­pro­ces­ser­ne skar­pe­re. Over­ra­sken­de, men i vir­ke­lig­he­den for­bløf­fen­de lo­gisk.

TMG var op­rin­de­ligt en pri­vat svensk mo­tor­sport­s­le­ve­ran­dør, men i 1985 køb­te Toy­o­ta he­le bu­tik­ken, og om­døb­te den til TMG. Si­den har TMG væ­ret det ban­ken­de hjer­te i før­ste Toy­o­tas suc­ces med Ce­li­ca i Ral­lysport, og si­den­hen på Le Mans. Stjer­ne­stun­de var fra 2002 til 2009, hvor an­læg­get i Køln be­skæf­ti­ge­de 1.000 mand fuld tid, med at hol­de Toy­o­tas For­mel 1 hold kø­ren­de. Der blev byg­get vind­t­un­ne­ler, 3Dprin­te­re og mo­tor­test­bæn­ke der mat­che­de de bed­ste i ver­den, men suc­ce­sen ude­blev, og i 2009 luk­ke­de Toy­o­ta de­res For­mel 1 ind­sats. Cir­ka 600 mand blev fy­ret, og TMG fik at vi­de, at de skul­le bli­ve øko­no­misk selv­bæ­ren­de for at over­le­ve. Med ja­pansk di­sci­plin buk­ke­de de og sag­de ja, og si­den har TMG le­vet af in­ter­ne kon­trak­ter i Toy­o­ta­kon­cer­nen og sam­ar­bej­de med ek­ster­ne part­ne­re. Fle­re af de nu­væ­ren­de For­mel 1 hold be­nyt­ter Toy­o­tas to avan­ce­re­de vind­t­un­nel­ser, og og­så kon­kur­ren­ter kø­ber kon­su­lent­tje­ne­ster af Toy­o­ta. Men det er i forsk­ning og ud­vik­ling, at TMG gør en for­skel for Toy­o­ta – og så na­tur­lig­vis ved at ud­vik­le og dri­ve de­res WEC­bi­ler og kom­men­de Ya­ris ral­ly­bil.

TMG i Køln ana­ly­se­rer kon­kur­ren­ter­nes driv­linjer, og er med til at ud­vik­le nye gear­kas­ser og el- bils­tek­no­lo­gi til ho­ved­sæ­det i Ja­pans sto­re til­freds­hed. Må­let er kon­stant at hol­de sig re­le­van­te for Ja­pan, for hvis ik­ke Ja­pan kan se, at de får no­get ud af TMG, så luk­ker de bu­tik­ken. Det fik de en fors­mag på i 2009, da F1- hol­det blev luk­ket.

Så det er ik­ke blot af pre­sti­ge­mæs­si­ge år­sa­ger, at TMG hå­ber på en Toy­o­ta- sejr på Le Mans i den­ne we­e­kend. Det er og­så for at vi­se, at alt de­res hår­de ar­bej­de er ud­gif­ten værd. Men hvis man tror at TMG’s ek­si­stens af­hæn­ger af re­sul­ta­ter­ne på ra­cer­ba­nen, så ta­ger man alt­så fejl. Det hand­ler i li­ge så høj grad om, at gø­re in­ge­ni­ø­rer­ne i he­le Toy­o­ta­grup­pen skar­pe­re. På den må­de der fun­ge­rer TMG som Top Gun aka­da­mi­et i USA, hvor de bed­ste af den ame­ri­kan­ske flå­des pi­lo­ter ta­ger hen, for at bli­ver end­nu bed­re. I Køln er det ba­re ik­ke ev­ner­ne ved ro­ret af et jet­fly der pud­ses af, men ev­ner­ne til at ud­vik­le og le­ve­rer tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger hur­ti­ge­re og bed­re end al­le an­dre.

BT var in­vi­te­ret af Toy­o­ta

Le Mans bi­len i vind­t­un­nel- test i en af de to avan­ce­re­de vind­t­un­nel­ler, som Toy­o­ta la­ve­de, da de var i Fro­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.