Lang­be­net M

Ma­z­da 2- plat­form, Ma­z­da 3- mo­to­rer plus fi re­hjul­s­træk fra CX- 5. Hvad gi­ver det? Ma­z­da CX- 3, en ny­de­ligt pro­por­tio­ne­ret og vel­kø­ren­de kom­pak­tcros­sover

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mokj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

CROS­SOVER

» Cros­sover « er fæl­les­be­teg­nel­sen for den bilty pe, der ta­ger det bed­ste fra et par ver­de­ner el­ler tre. Ud­gangs­punk­tet er en per­son­bil til­sat lidt høj­de og mu­lig­hed for fi re­hjul­s­træk, men cros­sove­ren skal ik­ke for­veks­les med en fa­mi­lie- MPV el­ler en ter­ræn­gå­en­de fi re­hjul­stræk­ker ( SUV).

Bil­ty­pen stormer frem. Fak­tisk er cros­sove­ren ver­dens hur­tigst vok­sen­de. Og­så Dan­mark har ta­get den til sig, hvil­ket Nis­san Qas­hqai i fl ere år har væ­ret et godt ek­sem­pel på. Blandt de mind­ste har vi Re­nault Cap­tur og Peu­geot 2008, og med i kam­pen er og­så Nis­san Juke og Opel Mok­ka samt Fi­at 500X og Je­ep Re­ne­ga­de.

Net­op de fi re sidst­nævn­te er di­rek­te kon­kur­ren­ter til da­gens ho­ved­per­son, Ma­z­das helt nye cros­sover, CX- 3.

CX- 3 lig­ner i den span­ske sol en krym­pet ud­ga­ve af sto­re­bror CX- 5, hvor­fra den lå­ner fi re­hjul­stræk­ker­tek­nik, men tek­nisk er den end­nu tæt­te­re knyt­tet til brød­re­ne Ma­z­da2 og 3, som den lå­ner hen­holds­vis plat­form og mo­to­rer fra.

At den ufat­te­ligt vel­kø­ren­de ro­ad­ster MX- 5 er cen­tral for fa­mi­li­ens DNA, vid­ner Ma­z­da­er­nes nær- mest al­tid sport­s­li­ge kø­re­e­gen­ska­ber om.

Og CX- 3, der i sin grund­læg­gen­de sta­tur egent­lig har od­dse­ne imod sig, ny­der godt af den spor­ty ar­ve­mas­se. For trods høj­den tø­ver den kun sjæl­dent, hvis man fri­stes af det di­rek­te sty­re­tøj og det mil­li­me­ter­præ­ci­se gearskift e til at ud­for­dre de ca­ta­lan­ske ser­pen­ti­ne­ve­je. Selv­føl­ge­lig kli­strer CX- 3 ik­ke til vej­en som si­ne la­ve­re brød­re, men net­op den kø­reg­la­de di­sci­plin me­strer den umid­del­bart vur­de­ret langt bed­re end de før­nævn­te kon­kur­ren­ter.

Dens dy­na­mi­ske indstil­ling til li­vet fj er­ner ik­ke de be­ha­ge­li­ge si­der - be­va­res, der fi ndes blø­de­re gyn­ge­he­ste, men CX- 3 for­mår li­ge­som de fl este af fa­mi­lie­med­lem­mer­ne at kom­bi­ne­re sport og kom­fort, så rig­tigt man­ge bli­ver gla­de.

Flek­si­bel mo­tor

Som et kækt al­ter­na­tiv til den lil­le fa­mi­lie el­ler til dem, der ba­re hol­der af at sæt­te sig ind og ik­ke ned i en bil, fav­ner den bå­de mi­ni­en Ma­z­da2 og den lil­le mel­lem­klas­se­bil Ma­z­da3.

For­an er plad­sen fi n med go­de sæ­der og nem be­tje­ning, på bag­sæ­det sid­der to voks­ne fi nt, til nød kan der klem­mes et min­dre barn ind på mid­ter­plad­sen, og ba­ga­ge­rum­met er på nær nog­le få li­ter li­ge så stort som i Ma­z­da3.

De to ben­zin­mo­to­rer er Maz- das bomstær­ke to­li­ters. Frem for at dros­le vo­lu­men­mæs­sigt ned til 1,4 li­ter ( el­ler end­nu min­dre) og til­sæt­te tur­bo, som de fl este kon­kur­ren­ter gør, fast­hol­der de ja­pan­ske in­ge­ni­ø­rer et vo­lu­men på to li­ter, tryl­ler lidt med bl. a. kom­pres­sio­nen og hi­ver mas­ser af træk­kraft og fl ek­si­bi­li­tet ud af mo­to­rer­ne med 120 og 150 he­ste­kræft er. Uden tur­bo­hjælp.

Hvis man vil ac­ce­le­re­re for fuldt skrald, skal Ma­z­da- mo­to­ren i mod­sæt­ning til tur­bo­mo­to­rer­ne ha­ve mas­ser af om­drej­nin­ger, hvil­ket den hel­dig­vis ik­ke har det fj er­ne­ste imod. Tvær­ti­mod. Lyd­bil­le­det bli­ver dog knur­ren­de, men ved nor­ma­le om­drej­nin­ger og jævn ha­stig­hed er mo­to­ren af­dæm­pet, og den er alt i alt et yderst alt­fav­nen­de be­kendt­skab.

CX- 3 med 120 he­stes ben­zin­mo­tor og mel­lem­ste ud­styrsni­veau, Vi­sion, ko­ster 240.000 kr. mi­nus en ti­er. Bil­lig­ste, Co­re, ko­ster 215.000 kr., men det vil væ­re synd ik­ke at of­re de 25.000 kr., for Vi­sion- ud­sty­ret er gan­ske om­fat­ten­de.

Vi­sion har bl. a. Smart Ci­ty Bra­ke Sup­port, alt­så et au­to­ma­tisk nød­brem­se­s­sy­stem, der ned­brem­ser bi­len for for­hin­drin­ger for­an bi­len, hvis ik­ke fø­re­ren gør det, den ad­va­rer, hvis man skift er vogn­ba­ne uden at ha­ve mar­ke­ret med blinkly­set, den har kli­maan­læg, syv­tom­mer skærm og Ma­z­das fi ne be­tje­nings­sy­stem, hvor man kom­bi­ne­rer en dre­jek­nap mel­lem sæ­der­ne med be­rø­rings­skær­men. El­ler man kan med enk­le stem­me­kom­man­do­er be­tje­ne de mest ba­sa­le funk­tio­ner. Vi­sion har og­så fart­pi­lot, regn­sen­sor, blu­et­oo­th, DAB- ra­dio og p- sen­sor bag samt 16 tom­mer alu­fæl­ge, så kun mini­ma­li­ster kan fri­stes af Co­re.

Ta­ger man skrid­tet fuldt ud til top­mo­del­len Op­ti­mum, får man for 40.000 kr. end­nu me­re sik­ker­heds­ud­styr bl. a. adap­tiv fart­pi­lot og ak­tiv vogn­ba­ne­as­si­stent, 100 pct. LED- for­lyg­ter, au­to­ma­tisk op- og ned­blæn-

LØR­DAG 13. JU­NI 2015 ding af det lan­ge lys samt bak­ka­me­ra, del­læ­der og 18 tom­mer alu­fæl­ge.

Fi­re­hjul­s­træk ( 4WD) fås kun til og er stan­dard på den 150 he­stes ben­zi­ner. Og på di­e­se­len, der kom­mer se­ne­re på året. 4WD ko­ster 80 ki­lo på væg­ten og lidt på for­bru­get, og i prak­sis vil det nok væ­re de fær­re­ste, der har brug for fi re­hjul­stræk­ket.

Yderst ri­me­lig pris

239.990 kr. er en sær­de­les stærk pris for en 120 he­stes for­hjul­stræk­ker med det rig­hol­di­ge Vi­sion- ud­styr.

Ma­z­da CX- 3

Ma­z­da CX- 3 er 428 cm lang og er der­med en kom­pakt cros­sover, hvor de nær­me­ste kon­kur­ren­ter er Nis­san Juke, Opel Mok­ka, Fi­at 500X og Je­ep Re­ne­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.