Ma­z­da- ba­by

BT - - BILER -

LØR­DAG 13. JU­NI 2015 la­ve­re Ma­z­da3, er CX- 3 7.000 kr. bil­li­ge­re, og man­ge Ma­z­da3- eje­re vil for­ment­lig sag­tens kun­ne sig selv i den hø­je CX- 3.

Ma­z­da har det af uransa­ge­li­ge år­sa­ger lidt van­ske­ligt i Dan­mark - num­mer 18 på salgs­li­sten i 2014 - men mon ik­ke CX- 3 sam­men med den nye Ma­z­da2 og den kom­men­de MX- 5 kan væ­re med til at løf­te mær­kets sam­le­de salgstal et par plad­ser i år og de kom­men­de år.

CX- 3 er så småt ved at ind­fin­de sig hos for­hand­ler­ne, i au­gust vil der væ­re så man­ge bi­ler hjem­me, at Ma­z­da la­der det of­fi­ci­el­le start­skud ly­de.

Om­kring års­skif­tet kom­mer CX- 3 med 1,5 li­ters di­e­sel­mo­tor, der yder 105 hk og kø­rer op til 25 km/ l. Den ko­ster 25.000 kr. me­re end den 120 he­stes ben­zi­ner.

BT var in­vi­te­ret af Ma­z­da Mo­tor

Her er vi bag rat­tet af top­mo­del­len Op­ti­mum - kan bl. a. ken­des på, at det stør­ste ur i syns­fel­tet er en om­drej­nings­tæl­ler og ik­ke et spe­edo­me­ter. Med til Op­ti­mums ind­ven­di­ge in­te­r­i­ør hø­rer bl. a. del­læ­de­rind­træk, Bo­se- ly­dan­læg og he­ad up- dis­play.

Ba­ga­ge­rum­met er på 350 li­ter. Bag­sæ­de­ryg­læ­ne­ne kan ned­fæl­des, og så er der 1.260 li­ter frem til for­sæ­de­ryg­læ­ne­ne.

To voks­ne sid­der ud­mær­ket her. Men en tred­je vok­sen vil det ik­ke væ­re be­ha­ge­ligt et klem­me ind.

Skar­ptskår­ne, 100 pct. LED­for­lyg­ter er stan­dard på top­mo­del­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.