Op­rust­ning på h

BT - - SPORTEN - TRANSFERHUG Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Rø­gen har knap nok lagt sig. DM- gul­det hos FC Midtjyl­land glim­ter end­nu. Og i Brønd­by kan man sta­dig fi nde en for­nø­jel­se i at pud­se det før­ste me­dal­je­sæt si­den 2011.

Ik­ke de­sto min­dre er for­be­re­del­ser­ne til den kom­men­de Su­per­liga- sæ­son i fuldt sving. Og når der fl øjtes op til en for­ny­et mester­sk­ab­stango 2015- 16 17. juli, bli­ver det med nye – og dy­re – per­son­lig­he­der på grønsvæ­ren.

FC Kø­ben­havn er klar til at mel­de of­fen­sivt ud i me­re end en for­stand med et af de dy­re­ste ind­køb i klub­bens hi­sto­rie. Ef­ter alt at døm­me skri­ver sølvvin­der­ne un­der med den pa­raguy­an­ske an­gri­ber Fe­de­ri­co San­tan­der for et be­løb på 22,5 mio. kr. i håb om at kun­ne til­fø­re off en­si­ven me­re

T OP 6 OVER SUPERLIGAENS DY­RE­STE – OG VAR DE TOP EL­LER FLOP

1. AN­DREAS CORNELIUS

( Car­diff til FC Kø­ben­havn)

35 mil­li­o­ner kro­ner I sin før­ste pe­ri­o­de i FC Kø­ben­havn score­de Cornelius 18 mål, men eft er at væ­re vendt hjem fra Car­diff har der ik­ke væ­ret man­ge mål i støv­ler­ne. Cornelius har mis­set en stor del af for­å­rets kam­pe, for­di han bræk­ke­de an­k­len mod Sil­ke­borg, men til så­dan et pris­skilt må der kun­ne for­ven­tes me­re end 13 mål i 48 kam­pe over al­le tur­ne­rin­ger.

PRIS:

2. AILTON ALMEIDA

( Ör­gryte til FC Kø­ben­havn)

22,5 mil­li­o­ner kro­ner Ailton spil­le­de for FC Kø­ben­havn fra 2007 til 2010 og slog al­drig så­dan for al­vor igen­nem. Godt nok im­po­ne­re­de han med sin fart og tek­ni­ske kun­nen, og i 2008/ 2009- sæ­so­nen score­de han 11 mål i Su­per­liga­en, men ho­be­tal af scor­in­ger blev det al­drig til. På bund­linj­en står der 21 Su­per­liga- mål i 93

PRIS:

– FLOP

– FLOP

skarp­hed end i den for­gang­ne sæ­son, hvor An­dreas Cornelius blev sendt på la­za­ret­tet med en lang­tids­ska­de.

Kon­trak­ten med 24- åri­ge San­tan­der er en for­ma­li­tet, og med sig brin­ger Gu­a­ra­ni­bom­be­ren den må­l­ret­te­de værk­tøjskas­se, der har væ­ret en man­gelva­re, er­ken­der træ­ner Stå­le Sol­bak­ken.

» Han har man­ge af de ting, vi har ledt eft er. Han kan spil­le ale­ne på top­pen, han kan spil­le sam­men med an­dre i an­gre­bet, han er stor og stærk, men han har sam­ti­dig en ud­mær­ket tek­nik og en god be­væ­ge­lig­hed. Så det er kom­bi­na­tio­nen af det he­le, men nu skal han først igen­nem læ­ge­tjek­ket, « po­in­te­r­er Sol­bak­ken, der sam­men med den sport­s­li­ge le­del­se har fulgt San­tan­der i nog­le må­ne­der.

In­gen krig

Om kø­be­kril­le­ren stop­per med Fe­de­ri­co San­tan­der, vil Stå­le Sol­bak­ken ik­ke af­vi­se med godt fi re uger til før­ste kamp i den ny sæ­son.

» Vi er ik­ke i trans­fer­krig, men har lånt Pe­ter An­ker­sen og købt to spil­le­re ( Kasper kam­pe – og alt­så groft sagt en mil­li­on kro­ner pr. mål.

3. JONAS BORRING

( OB til FC Midtjyl­land)

21 mil­li­o­ner kro­ner Jonas Borring le­ve­de al­drig op til de hø­je for­vent­nin­ger, der var til ham med da­ti­dens dy­re­ste han­del i Superligaens hi­sto­rie i 2008. Fi­re år se­ne­re fi k han end ik­ke for­læn­get sin kon­trakt med FC Midtjyl­land, der lod kant­spil­le­ren smut­te til Ran­ders – trans­fer­frit.

PRIS:

4. DA­NI­EL AG­GER

( Li­ver­pool til Brønd­by)

20 mil­li­o­ner kro­ner Da­ni­el Ag­ger har væ­ret en stor ge­vinst for Brønd­by i den net­op over­stå­e­de sæ­son. Godt nok har han væ­ret pla­get af ska­der, men Thomas Franks fi re­ba­ck­kæ­de har fun­ge­ret nær­mest per­fekt i de kam­pe, hvor Da­ni­el Ag­ger har væ­ret med til at sty re de­fen­si­ven.

PRIS:

5. PA­PE PATE DIOUF

– FLOP

– TOP

Kusk og Benjamin Ver­bic, red.), som ik­ke har væ­ret spe­ci­elt dy­re. Nu bli­ver det ro­ligt i nog­le uger, og så må vi se, hvad si­tu­a­tio­nen er med de ska­de­de spil­le­re. Så må vi ta­ge stil­ling der. Vi ser kun på os selv. Jeg er li­geg­lad med, hvad de an­dre klub­ber gør, « un­der­stre­ger Sol­bak­ken over­for BT. ( Mol­de til FC Kø­ben­havn)

18 mil­li­o­ner kro­ner En en­kelt sæ­son for ’ Lø­ver­ne’ var hvad det kun­ne bli­ve til for Pa­pe Pate Diouf. Søl­le 19 kam­pe nå­e­de han at spil­le, og se­ne­ga­le­se­ren score­de kun fi re mål. Diouf fi k el­lers en fi re- årig kon­trakt i 2011, men af to om­gan­ge blev han le­jet ud til først Mol­de og si­den Es­b­jerg. Han fi k al­drig suc­ces i FC Kø­ben­havn.

PRIS:

6. FRAN­CO MUSSIS

( Gim­na­sia La Pla­ta til FC Kø­ben­havn)

15 mil­li­o­ner kro­ner Mussis hvem? Ar­gen­ti­ne­ren var en fæl skuff el­se i FC Kø­ben­havn og nå­e­de kun søl­le 33 mi­nut­ter på ba­nen. Dår­lig form og ud­for­drin­ger ved at til­væn­ne sig til dan­ske for­hold står til­ba­ge som de ting, ar­gen­tin­ge­ren vil bli­ve hu­sket for. FCK- fu­se­ren blev solgt vi­de­re til San Loren­zo i Ar­gen­ti­na.

PRIS:

Stå­le Sol­bak­ken

– FLOP

– FLOP

FCM ven­tes at skul­le ho­ste op med li­ge un­der 20 mio. kr. for Kad­lec, der er U21lands­hold­spil­ler og i næ­ste uge står over­for Dan­mark ved EM- slut­run­den. FCM inkli­ne­re­de al­le­re­de i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due til det tjek­ki­ske målsco­rer­ta­lent, men til den ty­ske avis Bild af­vi­ser Kad­lecs agent dog, at et skift e kan kom­me på ta­le, for­di kon­trak­ten med den ty­ske tra­di­tions­klub lø­ber to år end­nu. I Brønd­by har man no­te­ret sig den ak­ti­vi­tet, der fo­re­går hos de nær­me­ste ri­va­ler.

» Der er in­gen tvivl om, at FCM og FCK spil­ler med mus­k­ler­ne, og jeg vil da ik­ke af­vi­se, at vi skal ud at fi nde er­stat­ning for Fer­han Ha­sa­ni og Te­emu Puk­ki, hvis vi ik­ke når til enig­hed om at be­hol­de ham,, « si­ger sport­s­chef Per Rud, der ik­ke vil sæt­te no­gen de­ad­li­ne for, hvor­når Brønd­by even­tu­elt går på som­mer­ud­salg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.