Vå­ben­kapløb i top­pen

BT - - SPORTEN -

MED EN TRANS­FER på knap 23 mio. kr. for den pa­ragu­ay­an­ske an­gri­ber Fe­de­ri­co San­tan­der har FC Kø­ben­havn sat nye stan­dar­der for, hvor me­get man vil ka­ste eft er et dansk mester­skab. Nok over­går klub­ben ik­ke sin egen re­kord, da man hen­te­de An­dreas Cornelius hjem, men det var og­så et sær­til­fæl­de, hvor pri­sen i høj grad var dik­te­ret af, hvad man hav­de solgt ham for.

I FC Midtjyl­land er man an­gi­ve­ligt tæt på Frank­furts Va­clav Kad­lec for knap 20 mio. kr., og uld­jy­der­ne har fl ere gan­ge un­der­stre­get, at man kig­ger på hyl­der­ne med va­rer, der ko­ster i den stør­rel­ses­or­den for at fast­hol­de den ny­vund­ne sta­tus som lan­dets bed­ste hold.

Der er med an­dre ord godt gang i top­pen af li­ga­en. Og det i en grad, så man kan ha­ve si­ne tvivl om, hvem der for al­vor skal ud­for­dre de to øver­ste i den kom­men­de sæ­son. FC Kø­ben­havn har i åre­vis haft en øko­no­mi, der lå klas­ser over al­le an­dres, og med ud­mel­din­ger­ne fra le­del­sen står det klart, at man er vil­lig til at øge bud­get­tet, så de to sid­ste års mis­se­de mester­ska­ber kan glem­mes. Med Mat­t­hew Ben­hams ind­t­og i FC Midtjyl­land er man klar til at ta­ge den ud­for­dring op, hvil­ket ind­kø­be­ne i vin­ter af­slø­re­de. TIL­BA­GE STÅR BRØND­BY. Be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen har ik­ke tænkt sig at le­ve­re fl ere ga­ver i Da­ni­el Ag­ger- klas­sen ( og hvem kan for­tæn­ke ham i det?), og sam­ti­dig lover man øko­no­misk an­svar­lig­hed, hvil­ket i sa­gens na­tur sæt­ter si­ne be­græns­nin­ger på rå­de­rum­met, når det kom­mer til nye spil­le­re.

Det er et vå­ben­kapløb af de stør­re, vi er vid­ner til. Og som eft er­la­der Su­per­liga­en med to su­per­mag­ter og ik­ke tre, hvis ud­vik­lin­gen fort­sæt­ter. For Brønd­bys nu­væ­ren­de trup har ik­ke en skjult styr­ke, der kan ud­fol­des i en grad, så man kan true duo­en i top­pen. Der skal for­stærk­nin­ger til, hvis man vil le­ge med om gul­det. Omvendt kan man ik­ke klan­dre Jan Bech Andersen, at han ud­vi­ser øko­no­misk må­de­hold, men pri­sen er, at de to an­dre stik­ker af. DET ER NA­TUR­LIG­VIS ik­ke gi­vet, at ind­kø­be­ne – hvis de fal­der på plads – vi­ser sig at væ­re øje­blik­ke­li­ge suc­ce­ser, men over tid vil øko­no­misk over­le­gen­hed over­trum­fe an­dre pa­ra­me­tre. Og med to hold, der kan hen­te spil­le­re til de pri­ser, som San­tan­der og Kad­lec er sat til, bli­ver det sta­dig svæ­re­re at tro på, at dy­der som kul­tur, ung­doms­ar­bej­de og ge­ne­rel over­præ­sta­tion over en hel sæ­son kan væ­re nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.