MØ­DER DU OP, B

Mor­ten Ol­sen sen­der en stikpil­le eft er Ni­ck­las Bendt­ner, der lover at gø­re sig uma­ge Bendt­ners mål­sta­ti­stik

BT - - SPORTEN - KLAR/ UKLAR Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl og Las­se Vø­ge mcs@ spor­ten. dk lavg@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen

Ni­ck­las Bendt­ner spil­le­de skidt og blev skift et ud i pau­sen, da Dan­mark man­dag be­sej­re­de Mon­te­ne­gro i den sid­ste test in­den aft enens vig­ti­ge EM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en.

En ly­ske­ska­de, der var op­stå­et tors­dag i sid­ste uge, hæm­me­de hans be­væ­gel­ses­fri­hed, for­tal­te han eft er­føl­gen­de, og han øn­ske­de ik­ke at ta­ge chan­cer in­den et helt af­gø­ren­de op­gør som det i aft en. Men den for­kla­ring er Mor­ten Ol­sen ik­ke til­freds med.

» Han var lidt ramt af den der ly­ske­ska­de. Men man må ik­ke – og det gæl­der for al­le – gå ind til en kamp med en und­skyld­ning op­pe i ho­ve­d­et. Og man må hel­ler ik­ke eft er kam­pen kun­ne gå ud og si­ge, ’ jeg kun­ne ik­ke præ­ste­re, for­di...’ Så spil­ler der en an­den i ste­det for næ­ste gang. Vi kan ik­ke gå ind til Ser­bi­en- kam­pen med und­skyld­nin­ger. Der sid­der en hel be­folk­ning og kig­ger på, og det hand­ler om at kom­me til en slut­run­de, « slår Mor­ten Ol­sen fast og sen­der en sy­le­spids stikpil­le eft er Ni­ck­las Bendt­ner:

» Om han spil­ler? Jeg ved det ik­ke. Nu må vi se, om han duk­ker op. «

Det gør han, for der er for- Så man­ge mål har Ni­ck­las Bendt­ner sco­ret i hen­holds­vis træ­nings­kam­pe og be­ty­den­de kam­pe på lands­hol­det

TRÆ­NINGS­KAM­PE

TRÆ­NINGS­KAM­PE: MÅL:

SCORINGSSNIT:

KVAL- OG SLUTRUNDEKAMPE

BE­TY­DEN­DE KAM­PE I ALT: MÅL:

SCORINGSSNIT: skel på kam­pe med og uden po­int på spil, og skul­le der bli­ve brug for det, er Ni­ck­las Bendt­ner klar til at spil­le på smer­testil­len­de me­di­cin for at kom­me på ba­nen mod Ser­bi­en i aft en.

» På den må­de, som jeg har følt det, kan man godt lø­se det med no­get smer­testil­len­de me­di­cin – det har jeg prø­vet før – og hvis det er nød­ven­digt, gør jeg da og­så det mod Ser­bi­en. Men det er klart, at det vil­le jeg al­drig ha­ve gjort i en kamp som i man­dags, og jeg tror hel­ler ik­ke, det bli­ver nød­ven­digt, « sag­de Ni­ck­las Bendt­ner, der fra i tors­dags træ­ne­de så godt som fuldt med i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør.

Ni­ck­las Bendt­ner har tid­li­ge­re få­et skyld for ik­ke at gi­ve den fuld gas i træ­nings­kam­pe, mens han i kva­li­fi ka­tions­kam­pe og ved slut­run­der som re­gel har præ­ste­ret godt. En op­tæl­ling af hans scor­in­ger vi­ser imid­ler­tid, at den op­fat­tel­se er en skrø­ne, hvis man vur­de­rer ham på mål, for med et snit på 0,43 scor­in­ger per træ­nings­kamp og 0,44 scor­in­ger per be­tyd­nings­ful­de kamp er for­skel­len så godt som ik­ke- ek­si­ste­ren­de.

An­der­le­des mod Ser­bi­en

» Der kan du ba­re se, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner, men an­er­ken­der dog, at der er for­skel på kam­pe som den mod Mon­te­ne­gro og aft enens brag mod Ser­bi­en:

» Al­le spil­le­re fø­ler det an­der­le­des, når de går ind til en kva­li­fi ka­tions­kamp, end når de går ind til en træ­nings­kamp. Men det er ik­ke så­dan, at man men­talt ik­ke er klar. Nog­le gan­ge ram­mer man ba­re da­gen, og an­dre gan­ge ram­mer man ik­ke da­gen, og ser man på før­ste halv­leg mod Mon­te­ne­gro, er jeg jo ik­ke den ene­ste, der ik­ke får det til at kø­re. Sam­ti­dig har jeg nog­le pro­ble­mer ( med ly­sken, red.), og al­li­ge­vel kom­mer jeg frem til to chan­cer, hvor jeg kun mang­ler så lidt her ( vi­ser om­kring 20 cen­ti­me­ter med pe­ge­fi ngre­ne, red.). Det er små­ting, nog­le gan­ge. Mod Ita­li­en får jeg to chan­cer og scorer to mål, så det går jeg ik­ke så me­get op i. «

Men nu er det så sæ­so­nens sid­ste kamp. Der skal vel ik­ke spa­res på no­get?

» Nej, der skal ik­ke spa­res på no­get. Vi spil­ler en sinds­sygt vig­tig kamp, så vi skal da gi­ve den fuld gas, og så skal vi da prø­ve at se, om vi kan vin­de kam­pen. Det er da helt sik­kert! «

EM- KVA­LI­FI­KA­TION Kamp­start: 20.45 Kam­pen vi­ses på Ka­nal 5

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen sen­der en stikpil­le til Ni­ck­las Bendt­ner in­den den vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp i af­ten mod Ser­bi­en. Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.