Så skal der snol­des

DBU kan se frem til et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvis Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til den kom­men­de EM- slut­run­de

BT - - SPORTEN - PEN­GE­REGN Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk 18 MIO. TIL HVER

Dansk Bold­spil- Uni­on kan se frem til et til­trængt øko­no­misk boost ef­ter et år med nedskæ­rin­ger og fy­rin­ger. En EM- slut­run­de kan nem­lig gi­ve DBU om­kring 18 mio. kr., ef­ter al­le ud­gif­ter og bonus­ser er be­talt.

DBU har ik­ke bud­get­te­ret med, at Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til slut­run­den, og der­med vil de man­ge mil­li­o­ner kom­me som en bonus til fod­bold­for­bun­det. Spørgs­må­let, der pres­ser sig på, er der­med, hvad DBU kun­ne tæn­ke sig at bru­ge pen­ge­ne til. Men det vil de først ta­ge stil­ling til, hvis EM- slut­run­den bli­ver en re­a­li­tet. Det for­tæl­ler DBUs di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er.

» Vi har ik­ke dis­ku­te­ret, hvad dis­se mid­ler skal bru­ges til, før vi even­tu­elt står i den si­tu­a­tion. Men helt over­ord­net har DBUs be­sty­rel­se be­slut­tet seks ho­ved­om­rå­der, som blandt an­det er med­lem­mer, ta­len­t­ud­vik­ling og in­ter­na­tio­nal stra­te­gi. Og det vil­le væ­re dumt, hvis vi ik­ke po­ster pen­ge­ne i den ret­ning, « si­ger han.

Sid­ste gang Dan­mark kva­li­fi­ce­re­de sig til en slut­run­de var i 2012. Her hav­de DBU 18 mio. kr. til rå­dig­hed, ef­ter al­le ud­gif­ter var be­talt. Et pen­ge­be­løb, som Claus Bret­tonMey­er og­så reg­ner med vil lig­ge på sam­me ni­veau til den kom­men­de slut­run­de.

Jim Stjer­ne Han­sen, som var ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU, da Dan­mark sidst kva­li­fi­ce­re­de sig, har dog en te­o­ri om, at be­lø­bet kan bli­ve en smu­le la­ve­re.

I 2012 DA DAN­MARK

sid­ste gang kva­li­fi­ce­re­de sig til en slut­run­de blev 54 mio. kr. for­delt så­le­des:

1/ 3 gik til kva­li­fi­ka­tions­bonus­ser, for­be­re­del­ses­tu­re og om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med EM­slut­run­den.

1/ 3 blev brugt på løn­nin­ger og bonus­ser til spil­le­re og træ­ner­ne un­der slut­run­den.

1/ 3 gik til DBU. De valg­te at bru­ge pen­ge­ne på ak­ti­vi­te­ter i bred­dei­dræt­ten samt kunst­græs­ba­ner og nye an­læg.

» Den sto­re for­skel er, at UE­FA har ud­vi­det slut­run­den fra 16 til 24 hold. Der­med vil der væ­re fle­re lan­de, der skal de­le pen­ge­pulj­en. Sam­ti­dig er spil­ler­nes bonus­ser for at kva­li­fi­ce­re sig ble­vet stør­re, « si­ger han.

Pen­ge til U- lands­hold

Li­ge me­get, hvor man­ge mil­li­o­ner DBU kan få til rå­dig­hed, er den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert på Ca­nal 9, Stig Tøf­ting, ik­ke i tvivl om, hvor DBU skal in­ve­ste­re flest pen­ge.

» Det er A- lands­hol­det, der ge­ne­re­rer pen­ge­ne, og det er der ik­ke no­gen an­dre hold i DBU, der gør. I så fald er det kun hån­dø­rer. Men hvis Alands­hol­det skal bli­ve ved med at præ­ste­re, er de og­så nødt til at in­ve­ste­re i ung­dom­men. Jo bed­re for­hold du gi­ver U17-, U19- og U21- lands­hol­de­ne, jo bed­re A- lands­holds­spil­le­re får du og­så i sid­ste en­de, « si­ger Stig Tøf­ting.

BTs Su­per­liga­eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen, er enig i, at det især er ung­dom­men og de uer­far­ne spil­le­re, der skal in­ve­ste­res i. Der­for me­ner han, at liga­lands­hol­det skal ge­nind­fø­res, ef­ter det i ok­to­ber blev spa­ret væk af DBU.

» Ung­doms- og liga­lands­hol­de­ne er me­get læ­re­ri­ge. Især for de spil­le­re som ik­ke har mu­lig­hed for at spil­le in­ter­na­tio­na­le kam­pe med de­res klub. Med dis­se lands­hold får spil­ler­ne mu­lig­hed for at få in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, stør­re kend­skab til DBUs træ­ne­re og må­den at spil­le fod­bold på i DBU, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Hvis lands­hol­det kva­li­fi­ce­rer sig til EM, vil der væ­re en god po­r­tion pen­ge til dansk ta­len­t­ar­bej­de.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.