’’

Ung­dom­mens her- kom­mer- jeg- at­ti­tu­de har til­ført x- fak­tor til det dan­ske

BT - - SPORTEN - KOM­MU­NI­KA­TION Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Mikael Trol­le

De her dren­ge for­hand­ler de­res iden­ti­tet hver ene­ste dag igen­nem de so­ci­a­le me­di­er og den di­gi­ta­li­se­ring, de er en del af. Det vil si­ge, at de er vant til at kom­mu­ni­ke­re

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Vik­tor Fischer, Riza Dur­mi­si. Sam­men ud­gør de en trio af dansk fod­bolds mest iøj­ne­fal­den­de ta­len­ter med de­res kæl­ne bold­be­hand­ling, sto­re at­ti­tu­de og en kæft , der al­tid er klar på en kæk kom­men­tar.

Bay­ern Mün­chen- ko­me­ten er for længst ble­vet fol­kets og me­di­er­nes kæ­le­dæg­ge med sin ev­ne til at ta­le i over­skrif­ter, hvad en­ten det gæl­der spil­let på ba­nen el­ler per­son­li­ge re­fl ek­sio­ner om ek­sem­pel­vis sor­gen over fa­de­rens alt for tid­li­ge død.

I Vik­tor Fischer har lands­hol­det få­et en gav­fl ab, der al­tid er god for en mun­ter replik og en her- kom­merjeg- at­ti­tu­de, der i man­da­gens test­kamp mod Mon­te­ne­gro blev om­sat til ba­nen med en nær­mest ar­ro­gant straff es­parks­scor­ing.

Og så er der Brønd­by- ba­ck­en Riza Dur­mi­si, der i sam­me kamp fi k de­but og eft er­føl­gen­de så bort fra al form for yd­myg­hed med ud­mel­din­gen:

» Jeg tør godt si­ge, at jeg er fast mand på det her lands­hold in­den for et år. «

Til­sæt Leipzig- spil­le­ren Yus­suf Poul­sen med det op­sigtsvæk­ken­de rasta­fa­ri- hår, en Pio­ne Si­sto, der spås en kar­ri­e­re i sto­re uden­land­ske klub­ber og en An­dreas Christensen, der al­le­re­de har spil­let Pre­mi­er Le­ague- fod­bold for de en­gel­ske me­stre Chel­sea, og du har et lands­hold, der plud­se­lig har vendt et tørt og ke­de­ligt ima­ge til en trup med at­ti­tu­de og x- fak­tor.

» Det sen­der nog­le for­nuf­ti­ge frem­tids­ud­sig­ter. Man skal hu­ske på, at DBU er i en for­vand­lings­pro­ces. Og­så på brand­si­den og den må­de, man ar­bej­der med fan­re­la­tio­ner på. Der­for kom­mer det her rig­tig for­nuft igt. Det er med til at løft e den her for­an­drings­pro­ces, de har sat gang i, « si­ger Ken­neth Cort­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der blandt an­det er eks­pert i sports­bran­ding.

Iføl­ge Mikael Trol­le, der er cand. sci­ent i idræt og bi­o­lo­gi og har for­sket i idrætspsy­ko­lo­gi, er ty­per som rapkæft ede Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Vik­tor Fischer og Riza Dur­mi­si et pro­dukt af ti­den.

En ga­ve til DBU

De er ek­semp­ler på den så­kald­te z- ge­ne­ra­tion, der er født ind i den di­gi­ta­le tidsal­der og de­ri­gen­nem fra barns­ben har ud­vik­let ev­nen til at kom­mu­ni­ke­re godt og skar­pt gen­nem me­di­er­ne. Hvad en­ten det gæl­der Fa­ce­book, Twit­ter, In­s­ta­gram el­ler nyheds­me­di­er­ne. Iføl­ge Mikael Trol­le er den må­de, de frem­står i me­di­er­ne med til at ska­be de­res iden­ti­tet. Der­for har de en stor in­ter­es­se for at op­træ­de skar­pt og le­ven­de i ram­pe­ly­set, ly­der ana­ly­sen fra Mikael Trol­le, der og­så er land­stræ­ner for det dan­ske her­re­vol­leyhold.

» Z- ge­ne­ra­tio­nen er den før­ste ge­ne­ra­tion, som er di­gi­talt ind­født. Si­den star­ten af de­res liv har de for­hand­let de­res iden­ti­tet igen­nem de di­gi­ta­le me­di­er. Når vi som men­ne­sker hver ene­ste dag skal fi nde ud af, hvem vi er, så dan­nes vo­res ’ selv’ i vo­res op­le­vel­se af os selv og for­hand­lin­gen med vo­res om­gi­vel­ser. Det, de an­dre si­ger om dig, og det, de me­ner om dig, « for­kla­rer han og fort­sæt­ter:

» De her dren­ge for­hand­ler de­res iden­ti­tet hver ene­ste dag igen­nem de so­ci­a­le me­di­er og den di­gi­ta­li­se­ring, de er en del af. Det vil si­ge, at de er vant til at kom­mu­ni­ke­re, « si­ger Trol­le, der ik­ke er i tvivl om, at den me­get ta­le­tid er gi­ven­de for de at­ti­tu­destær­ke un­ge.

» Ja! Og de er ik­ke ban­ge for at si­ge no­get, for det er en nor­ma­li­tet for dem. Jeg ser det sam­me på vol­leylands­hol­det. Vi smi­der man­ge af de un­ge for­re­st, når vi skal si­ge no­get på tv. De er me­get bed­re til det. «

Ken­neth Cort­sen tø­ver ik­ke med at kal­de de rapkæf­te­de un­ge for en ga­ve til DBU, der i en år­ræk­ke har kæm­pet med fal­den­de in­ter­es­se og til­sku­er­tal, hvil­ket er ble­vet for­kla­ret med lands­holds­spil­le­re, der har væ­ret for dår­li­ge til at sæl­ge sig selv. Bå­de på, men ik­ke mindst uden for ba­nen.

Det er dog ik­ke nok med en her- kom­mer- jeg- at­ti­tu­de for­an mi­kro­fo­nen. Det af­gø­ren­de for de nu­væ­ren­de lands­holdsko­me­ter er, at de sam­ti­dig har unik­ke ev­ner på ba­nen, ly­der det sam­stem­migt fra Mikael Trol­le og Ken­neth Cort­sen.

» Her har vi nog­le spil­le­re, som har en per­son­lig­hed og som pas­ser fi nt ind i fan­se­nes øn­sker. Sam­ti­dig kan de og­så spil­le bold. Det klin­ger jo lidt me­re hult, hvis det er en spil­ler, som ba­re ik­ke er god nok, der spil­ler smart, « si­ger Ken­neth Cort­sen og dra­ger sam­men­lig­nin­ger til for­ti­dens stjer­ner med en stor kæft .

» Det er så­dan nog­le ty­per, der er med til at gø­re spor­ten in­ter­es­sant. Det har man jo og­så set med Zla­tan Ibra­him­ovic og tid­li­ge­re med Jo­hn McEn­roe og Anja Andersen. De hav­de kom­bi­na­tio­nen af at væ­re an­der­le­des og sam­ti­dig få tin­ge­ne til at fun­ge­re på et højt sport­s­ligt ni­veau. «

I aft en skal fl ere af de un­ge i ak­tion mod Ser­bi­en. Mon ik­ke der ven­ter no­get x- fa­ctor bå­de un­der og eft er kam­pen.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Vik­tor Fischer og Riza Dur­mi­si er al­le ek­semp­ler på det nye kuld af spil­le­re på lands­hol­det, der kan for­mu­le­re sig kækt - og bak­ke det op med ta­lent på ba­nen. Fo­to: Claus Bech/

Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.