ÅR 0 EF­TER TOM K

Tom Kristensen er til­ba­ge på Le Mans- ba­nen uden sin kø­rer­dragt og i rol­len som til­sku­er, am­bas­sa­dør og le­gen­de

BT - - SPORTEN - NY BE­GYN­DEL­SE Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det er år 0 ef­ter Tom Kristensen for de man­ge tu­sin­de dan­ske til­sku­e­re på Le Mans i Frank­rig i dis­se da­ge. Så­dan har den dan­ske Le Mans- le­gen­de det og­så selv, for­tæl­ler han fra den fran­ske ra­cer­ba­ne, hvor han i år har en helt an­den rol­le end tid­li­ge­re.

» Jeg glæ­der mig nu over at væ­re i år 0, og jeg glæ­der mig til at se kam­pen fort­sæt­te på ba­nen. En kamp, hvor jeg nu er med på en an­den må­de, « si­ger Tom Kristensen til BT fra Le Mans, hvor han har væ­ret til ste­de si­den først på ugen.

Og så har han og­så væ­ret med til at fin­pud­se for­men hos Au­dis kørere med en lø­be­tur rundt på den me­re end 13 ki­lo­me­ter lan­ge ra­cer­ba­ne.

» Ren sport­s­ligt skal jeg dog ik­ke så me­get an­det. Jeg skal selv­føl­ge­lig føl­ge med i Au­di- tea­met og ta­le med kø­rer­ne ind imel­lem. Men min op­ga­ve bli­ver me­re som am­bas­sa­dør for Au­di og hos Le Mans som Grand Mars­hal. «

Det sid­ste er en ny hæ­ders­be­vis­ning, som ar­ran­gø­rer­ne bag 24- ti­mer­slø­bet har gi­vet Tom Kristensen i år. Den be­ty­der, at han kom­mer til at kø­re for­an fel­tet og dik­te­re far­ten, når lø­bet sæt­tes i gang klok­ken 14.

» Det en ære­fuld ti­tel at væ­re Grand Mars­hal. Jeg glæ­der mig til at se lø­bet på den må­de og sam­ti­dig til at kø­re min sid­ste om­gang som før­en­de af fel­tet før Le Mans- star­ten. Det bli­ver spæn­den­de, « si­ger Tom Kristensen, der og­så får en rol­le ved præ­mie­over­ræk­kel­sen ef­ter lø­bet.

Stop­pe­de på top­pen

Tom Kristensen af­vi­ser, at han kom­mer til at ærg­re sig over at væ­re i kulis­sen og ik­ke på ba­nen, når lø­bet først kø­res. Så­dan skul­le det alt­så ba­re væ­re.

I ste­det skal Tom Kristensen bru­ge man­ge af de 24 ti­mer på at væ­re i for­skel­li­ge lo­un­ger ved ba­nen, hvor han blandt an­dre skal hol­de Frank­rigs præ­si­dent, François Hol­lan­de, med sel­skab.

» Jeg fø­ler sta­dig, at det var det rig­ti­ge tids­punkt, jeg stop­pe­de på, mens jeg sta­dig var stærk. Det bli­ver en helt an­den må­de at se lø­bet på, men jeg ser frem til at væ­re helt uden det men­tale aspekt, hvor du er me­get fo­ku­se­ret på op­ga­ven, når du stil­ler op for en stor bil­fa­brik som Au­di, « si­ger Tom Kristensen og fort­sæt­ter:

» Der er al­tid et sport­s­ligt pres på en­hver kø­rer, der stil­ler op i Le Mans – spe­ci­elt for en bil­fa­brik, hvor man er fa­vo­rit. Så i år glæ­der jeg mig til at væ­re helt af­slap­pet og ny­de de ting, som jeg ik­ke har haft tid til tid­li­ge­re: Ny­de at kom­me ud og hil­se på fans og væ­re me­re i nu­et og mil­jø­et, end du kan som kø­rer. «

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Selv om Tom Kristensen ik­ke skal del­ta­ge ak­tivt i årets ud­ga­ve af Le Mans, har den ni- dob­bel­te vin­der mas­ser af of­fi­ci­el­le op­ga­ver i for­bin­del­se med lø­bet – og han glæ­der sig til at over­væ­re lø­bet fra si­de­linj­en.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.