’’

BT - - SPORTEN - Tom Kristensen

Jeg glæ­der mig nu over at væ­re i år 0, og jeg glæ­der mig til at se kam­pen fort­sæt­te på ba­nen. En kamp, hvor jeg nu er med på en an­den må­de

I år skal Tom Kristensen for før­ste gang i 18 år se lø­bet fra den an­den si­de af au­tovær­net. Men Tom Kristensen kom­mer – trods kar­ri­e­re­stop­pet i novem­ber sid­ste år – al­li­ge­vel til at sæt­te sit helt eget af­tryk på årets ud­ga­ve af det løb, der end­te med at de­fi­ne­re hans tid som ra­cer­kø­rer med hi­sto­ri­ske ni sej­re.

» Det bli­ver selv­føl­ge­lig me­get an­der­le­des, men jeg får nok at se til, « si­ger Tom Kristensen.

Kon­gen over dem al­le i ver­dens stør­ste mo­tor­løb har så­le­des haft travlt i den­ne uge. For Le Mans har ik­ke glemt hi­sto­ri­ens mest suc­ces­ful­de ra­cer­kø­rer i 24- ti­mer­slø­bet, og nu er det ar­ran­gø­rer­nes, by­ens og al­le an­dre om­kring lø­bets tur til at si­ge tak for 18 år med den 47- åri­ge dan­sker.

Travl le­gen­de

Tom Kristensen har væ­ret på den lo­ka­le po­li­ti­sta­tion og si­ge far­vel og tak for god ro og or­den. Han har og­så væ­ret rundt på gol­f­ba­nen i Le Mans, hvor ba­nens 9. hul er ble­vet opkaldt ef­ter ham, da det græn­ser op til ’ Mulsan­ne- svin­get’ ved ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.