Et ut­ro­ligt ta­lent for ti­m­ing

BT - - SPORTEN -

TOM KRISTENSEN ER på plads i Le Mans, men for før­ste gang i 18 år kom­mer han ik­ke til start i 24- ti­mer­slø­bet. Eft er i alt ni sej­re – en re­kord, der næp­pe no­gen­sin­de bli­ver slå­et – er Kong Kristensen trå­dt ned af Le Man­stro­nen.

Jeg har fulgt ham he­le vej­en fra go­kart over For­mel 1- te­ste­ne og Le Mans- tri­um­fer­ne til den nu­væ­ren­de am­bas­sa­dør­rol­le hos Au­di. Hans ev­ner bag rat­tet be­hø­ver jeg ik­ke for­tæl­le om – her ta­ler hans im­po­ne­ren­de ra­cer- cv for sig selv.

Der­for vil jeg hel­le­re for­tæl­le om no­get an­det og ( næ­sten) li­ge så im­po­ne­ren­de: Tom Kri­sten­sens ta­lent for ti­m­ing og for at træff e de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. DEN FØR­STE KOM, eft er han i 1991 hav­de eft er­fulgt Mi­cha­el Schu­ma­cher som tysk For­mel 3- me­ster. Mens Schu­mi tak­ket væ­re ty­ske sponso­rer ryk­ke­de vi­de­re op gen­nem ra­cer- hieraki­et, stag­ne­re­de Tom Kri­sten­sens kar­ri­e­re – der var ik­ke øko­no­misk op­bak­ning til at ryk­ke op i For­mel 3000, der den gang var klas­sen li­ge un­der For­mel 1. Den ene­ste må­de at hol­de liv i kar­ri­e­ren på var at fl yt­te til Ja­pan, hvor Toy­o­ta til­bød ham en plads i den na­tio­na­le For­mel 3- se­rie.

At drop­pe eu­ro­pæ­isk ra­cing og rej­se væk fra fa­mi­li­en og kæ­re­sten i Ho­bro for at sat­se på en usik­ker frem­tid på den an­den si­de af jor­den, kræ­ve­de sto­re over­vej­el­ser, men Tom Kristensen traf den rig­ti­ge be­slut­ning: I Ja­pan, hvor han i 1993 vandt For­mel 3- mester­ska­bet, kom der at­ter fart i den in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re. DEN NÆ­STE STO­RE be­slut­ning skul­le ta­ges i vin­te­r­en 1997- 98. Han før­te det in­ter­na­tio­na­le For­mel 3000- mester­skab og var et af ti­dens hot­te For­mel 1- em­ner, da han med få da­ges var­sel fi k til­bud­det om at kø­re Le Mans.

Re­sten er mo­tor­sports- hi­sto­rie: Han vandt sit før­ste 24- ti­mer­sløb, var hur­tig­ste mand i vin­der­bi­len ( der var be­sat med to af Fer­ra­ris tid­li­ge­re For­mel 1- stjer­ner), og skul­le nu træff e end­nu en stor be­slut­ning. Skul­le han op­gi­ve For­mel 1- drøm­men for at sat­se på sport­s­vogns- ra­cing – hvor fa­brik­ker­ne stod i kø med til­bud om fast ra­cer- ar­bej­de?

Han valg­te sport­s­vog­ne. Og det var set i baks­pej­let det rig- ti­ge valg. De øko­no­misk pres­se­de For­mel 1- team, der var in­ter­es­se­re­de i ham, kun­ne ik­ke ga­ran­te­re no­get som helst. Og som han for­tal­te mig for ny­lig: ’ Der er kun en ting, der er sik­kert: Hvis jeg den­gang hav­de valgt For­mel 1, hav­de jeg ik­ke vun­det Le Mans ni gan­ge.’ DEN SID­STE STO­RE be­slut­ning kom i novem­ber sid­ste år. Han an­non­ce­re­de sin be­slut­ning om at stop­pe som ak­tiv på det helt op­ti­ma­le tids­punkt – mens han sta­dig var på top­pen.

Tag ik­ke fejl: Kon­gen af Le Mans ab­di­ce­re­de – han blev ik­ke stødt fra tro­nen. Spørgs­må­let ’ Hvor­for stop­pe­de du?’ er langt me­re be­ha­ge­ligt for en æl­dre ra­cer­kø­rer end ’ Hvor­for stop­per du ik­ke’?

Der­for er det så skønt at op­le­ve Tom Kristensen i Le Mans i år. Væk er det lidt stres­se­de ud­tryk i øj­ne­ne, der fulg­te med den år­li­ge fa­vo­ri­trol­le i 24- ti­mer­slø­bet. Nu er han af­slap­pet i sin nye rol­le som Au­di- am­bas­sa­dør, og han ny­der åben­lyst sin sta­tus som Le Mans- le­gen­de.

For mo­tor­sports- Dan­mark og re­sten af ra­cer­ver­de­nen er 2015 og­så ’ År 0 eft er Kong Kristensen!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Tom Kristensen nå­e­de at vin­de Le Mans ni gan­ge. I år kan dan­ske­ren for før­ste gang slap­pe af, når han føl­ger lø­bet fra si­de­linj­en som am­bas­sa­dør for Au­di. Bil­le­det her er fra hans sid­ste sejr i 2013.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.