Vin­cen­zo Ni­ba­li vi­ser Tour- form

For­vand­let Tour- kon­ge kva­ser ri­va­ler i fransk stor­løb

BT - - SPORTEN - TOUR- OP­TAKT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

LØR­DAG 13. JU­NI 2015

Asta­na- kap­ta­jn Vin­cen­zo Ni­ba­li smed kysk­heds­bæl­tet over­bord og ka­ste­de sig ud i stor­slå­et of­fen­siv, der sik­re­de den ita­li­en­ske Tour- ud­for­drer fø­rer­trøj­en i Cri­te­ri­um Dauphiné, mens eks­ver­dens­me­ster Rui Cos­ta tog sig af eta­pe­sej­ren.

Nedtæl­lin­gen til årets Tour de Fran­ce ram­mer i dag præ­cis tre uger. Og det, der lig­ner år­ti­ers mest spæn­den­de ri­ve­gil­de med fi­re sto­re eta­pe­løbs­ka­no­ner, fik til­ført mas­ser af ener­gi på sjet­te eta­pe af det vig­ti­ge Tour- for­be­re­del­ses­løb Cri­te­ri­um Dauphiné.

På en regn­våd dag stor­sat­se­de Vin­cen­zo Ni­ba­li med et af de an­greb, der gi­ver cy­kel­sport­s­ro­man­ti­ke­re vå­de øj­ne og svim­len­de sy­ner. Sam­men med et gif­tigt sjak med nav­ne som eks- ver­dens­me­ster Rui Cos­ta, den span­ske klas­si­ker­haj Alejan­dro Val­ver­de og det fran­ske stor­ta­lent To­ny Gal­l­o­pin, åb­ne­de Ni­ba­li bal­let 100 km fra må­let i Vil­lard- de- Lans. med den gu­le fø­rer­trø­je, 29 se­kun­der for­an Cos­ta og yder­li­ge­re et se­kund til Alejan­dro Val­ver­de.

Kom ef­ter svar

Ef­ter den me­dri­ven­de eta­pe var Vin­cen­zo Ni­ba­li selv let­te­re him­mel­fal­den over at ha­ve kørt sig til­ba­ge i klas­se­ment med en pragt­præ­sta­tion.

» Helt ær­ligt var jeg me­re på ud­kig ef­ter en eta­pe­sejr end fø­rer­trøj­en og har ik­ke væ­ret i et ud­brud af den ka­rak­ter si­den ung­doms­ræk­ker­ne. Men jeg fandt in­ter­es­sant sel­skab, og de vir­ke­de til at ha­ve sam­me mål som mig, « er­klæ­re­de Haj­en fra Mes­si­na over­for LeTour. fr.

Ef­ter at ha­ve slup­pet gas­sen på eta­pen tors­dag, er­klæ­re­de Ni­ba­li ik­ke over­ra­sken­de, at suc­ceskri­te­ri­et i Cri­te­ri­um Dauphiné pri­mært hand­ler om at fin­de svar - og ik­ke mindst be­gyn­de at ram­me den top­form, der og­så sid­ste år først meld­te sig umid­del­bart før Tour de Fran­ce.

» Nor­malt kom­mer jeg til Dauphiné for at fin­de for­men. Sidst jeg var i løb var til Ro­man­di­et Rundt i april, så jeg hav­de brug for at ta­ge en dag ude i fron­ten for at mær­ke pres­set. Jeg kom til Dauphiné for at få svar, dem fik jeg ik­ke i går, der­for valg­te jeg at an­gri­be, « er­klæ­re­de den 30- åri­ge ita­li­e­ner, som vil for­sø­ge at hol­de fø­rer­trøj­en på da­gens me­get kræ­ven­de bjer­ge­ta­pe.

» Jeg vil prø­ve at for­sva­re den, men det bli­ver svært med de to hår­de eta­per, der ven­ter. For et par år si­den indså jeg, at in­gen ita­li­e­ner har vun­det Dauphiné, så det vil­le væ­re no­get spe­ci­elt at vin­de, men jeg ta­ger det dag for dag. «

Cri­te­ri­um Dauphiné slut­ter i mor­gen, og kam­pen om den sam­le­de sejr er sta­dig åben. I dag skal fel­tet så­le­des ta­ck­le op­kørs­len til Mont Blanc, og end­nu en skif­te­dag for den gu­le fø­rer­trø­je kan me­get vel lig­ge i kor­te­ne på en dag, der in­vi­te­rer til an­grebs­i­ver og stor­of­fen­siv. Trods den sto­re pre­sti­ge, der hvi­ler over Cri­te­ri­um Dauphiné, hol­der de sto­re eta­pe­løbs­ka­no­ner en del af kr­ud­tet tørt frem mod Tour de Fran­ce, der ind­le­des 4. juli i Utre­cht med Vin­cen­zo Ni­ba­li, Chris Froo­me, Nairo Qu­in­ta­na og Al­ber­to Con­ta­dor som ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­re.

Vin­cen­zo Ni­ba­li ( th) for­an Alejan­dro Val­ver­de på sjet­te eta­pe mel­lem Saint- Bon­net- en- Champsaur og Vil­lard- de- Lans. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.