2,00

BT - - SPORTEN -

Det er svært ik­ke at for­sø­ge et spil på man­ge mål i Par­ken til od­dset. Ser­bi­en kan kun bru­ge sejr til no­get, og der­for er hol­det før el­ler si­den pi­sket frem på ba­nen. Man mang­ler godt nok kre­a­tø­ren Dus­an Ta­dic, men har sta­dig gan­ske pænt med off en­sivt ta­lent, og selv om de­fen­si­ven ser stærk ud på pa­pi­ret, har den be­stemt ik­ke im­po­ne­ret så langt i kva­li­fi ka­tio­nen. Fak­tisk har Ser­bi­en blot én gang i de se­ne­ste 10 kam­pe holdt bu­ret rent, mens det er sket i én af de se­ne­ste 12 kam­pe for Dan­mark, så en fl ot be­ta­ling på, at beg­ge hold kom­mer på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.