Træ­ner og hold­kam­me­rat sør­ger over Fak­kenor

BT - - SPORTEN - DØDS­FALD Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Tid­li­ge­re træ­ner og spil­ler ro­ser den tid­li­ge­re Su­per­liga- spil­ler Bri­an Fak­kenor, som ons­dag dø­de eft er at ha­ve kæm­pet med fi re års syg­dom.

Bri­an Fak­kenor var en le­gen­de i FC Fre­de­ri­cia, hvor han spil­le­de fra 2001 til 2010. I fi re af åre­ne hav­de han Jan Vin­gaard som træ­ner, og Vin­ga- ard hu­sker ud­mær­ket ti­den med den man­ge­åri­ge Fre­de­ri­cia- an­fø­rer.

» Han var en af dem, som var med til få Fre­de­ri­cia op og stå. Han var sam­lings­punkt i klub­ben, og så var han en fi gh­ter af Guds nå­de, « si­ger Jan Vin­gaard.

Syg med bor­re­lia

Si­den 2011 har Bri­an Fak­kenor kæm­pet en hård kamp med den al­vor­li­ge syg­dom Bor­re­lia, eft er han blev bidt af en sko­v­fl åt. Syg­dom­men er sjæl­den, og det var dyrt for Bri­an Fak­kenor at bli­ve be- hand­let. Jan Vin­gaard var dog med til at gi­ve et til­skud, da Fak­kenor skul­le til Tys­kland og bli­ve be­hand­let.

» Jeg har fulgt ham nø­je, og jeg var med til at do­ne­re pen­ge, da han mang­le­de det til en ope­ra­tion. Men det er tragisk og fryg­te­ligt, at han ik­ke kun­ne hjæl­pes, « for­tæl­ler Jan Vin­gaard.

Mi­ste­de kræft er­ne

Bri­an Fak­kenors tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i Fre­de­ri­cia Jes Bak­ke er og­så dybt cho­ke­ret over døds­fal­det.

» Jeg blev al­le­re­de cho­ke­ret, før­ste gang jeg hør­te, han var syg. Han for­tal­te, han hav­de mi­stet kræft er­ne i si­ne ar­me. Se­ne­re i hans syg­dom kun­ne han knap nok gå, og han var be­svæ­ret, når vi snak­ke­de sam­men, « si­ger Jes Bak­ke og er for­fær­det over, at Fak­kenor tab­te kam­pen til syg­dom­men.

» Det er ik­ke så lang tid si­den, han var en stor le­der på ba­nen og ut­ro­lig vel­lidt blandt hold­kam­me­ra­ter­ne, og der­for er det skræm­men­de, at han plud­se­lig er væk. «

Ef­ter at ha­ve le­vet med den al­vor­li­ge syg­dom Bor­re­lia i fi­re år, dø­de Bri­an Fak­kenor ( rød trø­je) ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.