Den sid­ste sam­ta­le

BT - - INDHOLD -

» Må jeg skri­ve om min far? « Spørgs­må­let kom fra en ung kol­le­ga. Jeg hav­de bedt ham om at in­ter­viewe Sti­ne Buje om, hvor­dan hun tog af­sked med sin mor, der var uhel­bre­de­ligt syg og lå for dø­den. Som jour­na­li­ster gør vi en dyd ud af at hol­de os selv, vo­res eg­ne hold­nin­ger og per­son­li­ge op­le­vel­ser langt væk fra spal­ter­ne. For det er ik­ke os men sa­gen – vi skri­ver om – der skal væ­re i fo­kus. Men nog­le gan­ge stø­der man ind i en hi­sto­rie, der ven­der op og ned på al­le reg­ler. For min kol­le­ga Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ske­te det, da han hør­te Sti­ne Bujes hi­sto­rie. Li­ge­som hen­de har han selv mi­stet en for­æl­der. Men hvor Sti­ne Buje fik ta­get hul på den svæ­re sam­ta­le – den hvor man li­ge plud­se­lig skal nå at si­ge alt det, man tro­e­de, man hav­de et helt liv til, så nå­e­de Ni­co­laj ik­ke at få ta­get or­dent­ligt af­sked med sin far. Det er en sorg for ham – som han ger­ne vil­le de­le. Det, sy­nes jeg, er me­get mo­digt. Der­for var sva­ret: ’ Ja’. Og der­for kan du i den­ne uge læ­se to per­son­li­ge og me­get ær­li­ge be­ret­nin­ger om at mi­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.