Hor­moner er år­sag til de­pres­sion

BT - - KORT NYT -

I pe­ri­o­der, hvor kvin­ders køns­hor­mon svin­ger el­ler fal­der dra­stisk, er kvin­der­ne i fa­re for at ud­vik­le psy­kisk syg­dom, f. eks. de­pres­sion. Det vi­ser ny dansk forsk­ning

Kvin­der, der li­ge har født, el­ler som er på vej i over­gangs­al­der er sær­ligt sår­ba­re, vi­ser re­sul­ta­ter­ne, som for­ske­re fra Rigs­ho­spi­ta­let står bag og som net­op er of­fent­lig­gjort i det an­er­kend­te tids­skrift ’ Bi­o­lo­gi­cal Psy­chi­a­try’.

» Kvin­der er sær­ligt ud­sat, for­di ni­veau­et af køns­hor­moner fal­der dra­stisk i be­stem­te over­gangs­pe­ri­o­der, « si­ger se­ni­o­r­for­sker Vi­be Ged­sø Frøkjær fra Neu­ro­bi­o­lo­gisk Forsk­nings­en­hed i Rigs­ho­spi­ta­lets nyheds­brev.

Sam­men med en ræk­ke for­ske­re har hun un­der­søgt sam­men­hæn­gen mel­lem ud­s­ving i de kvin­de­li­ge køns­hor­moner og hjer­nens funk­tion og struk­tur hos en ræk­ke for­søgs­per­so­ner.

» De del­ta­ge­re, som hav­de det stør­ste fald i kvin­de­ligt køns­hor­mon, ud­vik­le­de flest de­pres­sions­lig­nen­de symp­to­mer, « si­ger hun.

Den nye vi­den skal nu te­stes ’ i vir­ke­lig­he­den’ og frem­over bru­ges til at be­hand­le og fore­byg­ge de­pres­sion hos kvin­der. I dag ram­mes mel­lem 13- 19 pct. af al­le kvin­der af en fød­sels­de­pres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.