UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Med en smartp­ho­ne i hån­den kan lyd- og e- bø­ger ny­des overalt. Storytel er en fæ­no­me­nal app. Ret skal væ­re ret: Der fin­des gra­tis tje­ne­ster, som f. eks. e- re­o­len, der har sam­me funk­tio­ner og man­ge tit­ler i bi­bli­o­te­ket. Men kom­mer det til bru­ger­ven­lig­hed, er Storytel ba­re bedst. Du har ad­gang til utal­li­ge dan­ske og en­gel­ske lyd- og e- bø­ger. Du får bog­tips, men kan og­så sø­ge i ka­te­go­ri­er, gem­me bø­ger på din bog­hyl­de og læ­se el­ler lyt­te of­fli­ne. Storytel er i grove træk for lit­te­ra­tu­ren, hvad Spo­ti­fy er for mu­sik­ken. Prøv den gra­tis i 14 da­ge, el­ler be­tal 99 kr. om må­ne­den for et fuld­blods e- bi­bli­o­tek med bø­ger i al­le gen­rer.

In­fo: Storytel In­fo: Storytel Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis i 14 da­ge. Her­ef­ter 99 kr. pr. må­ned

We­e­kend - 13.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.