Suk­ker kan gø­re dig barn­løs

BT - - KLUMME -

Da jeg åb­ne­de min kost­kli­nik for snart 25 år si­den, var pro­ble­mer med barn­løs­hed ik­ke så stort som i dag, men det var et pro­blem. Den­gang tænk­te man ik­ke så me­get over, at ko­sten kun­ne ha­ve be­tyd­ning for, om man kun­ne bli­ve gravid. Men det har den.

En ny rap­port vi­ser, at hvert 10. barn, der fø­des i Dan­mark, er ble­vet skabt ved hjælp af tek­no­lo­gi. Der kan væ­re man­ge grun­de til, at man ik­ke kan få børn på den ’ gam­mel­dags’ må­de. Men us­un­de mad- og mo­tions­va­ner er helt sik­kert nog­le af år­sa­ger­ne til, at om­kring 7.000 par år­ligt sø­ger hjælp til at få et barn.

Når det gæl­der kost og fer­ti­li­tet, er en af de helt sto­re syn­de­re suk­ker. Og det ik­ke kun kvin­der, der ’ syn­der’. Det er og­så mæn­de­ne.

For me­get suk­ker kan for­år­sa­ge barn­løs­hed, og i ca. 25 pct. af de til­fæl­de, hvor barn­løs­he­den skyl­des man­dens ned­sat­te fer­ti­li­tet, hand­ler det om, at ar­ve­mas­sen i sæd­cel­ler­ne er ble­vet be­ska­di­get. Ar­ve­mas­sen er me­get på­vir­ke­lig af us­und livsstil. Suk­ker og sti­vel­se i stør­re mæng­der hver dag, pres­ser krop­pen til at pro­du­ce­re så sto­re mæng­der in­sulin, at ar­ve­mas­sen i sæd­cel­ler­ne ri­si­ke­rer at ta­ge ska­de.

Sta­bilt blod­suk­ker

En sund, blod­suk­ker­sta­bil kost kan væ­re alt­af­gø­ren­de for fer­ti­li­te­ten og kan frem­me bå­de mænd og kvin­ders chan­cer for at op­nå gravi­di­tet. Det er bl. a. det hvi­de suk­ker og an­dre hur­tigt om­sæt­te­li­ge kul­hy­dra­ter som hvidt brød, hvi­de ris, hvid pas­ta, slik, suk­ker, so­da­vand m. m., der kan ha­ve en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på fer­ti­li­te­ten. Dis­se fø­de­va­rer med­fø­rer hø­je in­sulin- ni­veau­er i blo­det og­så kal­det hy­pe­rin­suli­næ­mi.

Suk­ker ska­der og­så kvin­ders fer­ti­li­tet, da suk­ker in­di­rek­te på­vir­ker kvin­dens æg­ge­stok­ke. De er nem­lig sær­lig føl­som­me over for in­sulin, der­for på­vir­kes kvin­ders ev­ne til at få børn og­så af in­sulin­ni­veau­et i blo­det. Et højt in­sulin­ni­veau ska­ber et ugun­stigt hor­mon­mil­jø i krop­pen og kan be­vir­ke, at æg­ge­stok­ke­ne pro­du­ce­rer for man­ge mand­li­ge hor­mon­stof­fer som f. eks. te­stoste­ron. Det kan gi­ve øget fedt om­kring ma­ven samt hor­monu­ba­lan­cer med en for­styr­ret el­ler hæm­met æg­løs­ning. Den uhel­di­ge kon­se­kvens kan bli­ve, at æg­blæ­rer­ne ik­ke kan fær­di­g­ud­vik­les, el­ler det kan fø­re til spon­tan abort un­der en gravi­di­tet.

Fer­ti­li­te­ten kan for­bed­res ved at æn­dre sin kost. Gen­nem åre­ne har jeg op­le­vet man­ge par, der blot tre må­ne­der ef­ter en ko­st­om­læg­ning blev gravi­de. Kostæn­drin­gen har ta­get ud­gangs­punkt i en de­tox- mad­plan, der er rigt ba­se­ret på grønt­sa­ger, lidt frugt, saf­ter, fuld­kornspro­duk­ter og ly­se kød­ty­per samt fisk. Des­u­den et til­skud af om­e­ga 3- oli­er og sær­li­ge vi­ta­mi­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.