’ Jeg pa­nik­ke­de over,

Li­ge in­den Sti­ne Bujes mor dø­de af kræft, nå­e­de de to at ta­ge den svæ­re sam­ta­le om li­vet og dø­den. Nu in­spi­re­rer hun an­dre til at få ta­get den sid­ste sam­ta­le

BT - - TEMA - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen

Fo­to Claus Bech ni­tr@ bt. dk

Imen og­så go­de råd fra an­dre på­rø­ren­de og eks­per­ter til, hvor­dan man kan for­hol­de sig i en lig­nen­de si­tu­a­tion. Hvert år dør om­kring 15.000 dan­ske­re af kræft. Det ef­ter­la­der man­ge på­rø­ren­de i sam­me si­tu­a­tion, som Sti­ne Buje stod i. » Der er et be­hov for helt kon­kre­te idéer til, hvor­dan man får det bed­ste ud af den sid­ste tid sam­men, « si­ger hun.

Ef­ter sin mors død, sag­de Sti­ne Buje der­for sit job i Ung­dom­mens Rø­de Kors op og tog til Sri Lanka og Ba­li for at skri­ve sin bog.

Ac­cept af sor­gen

Den­ne dag i Vester­bro- lej­lig­he­den har Sti­ne Buje tændt stea­rin­lys og skæn­ket te. Men det er ik­ke for at skyl­le den klump i hal­sen væk, der nor­malt kan op­stå, når man ta­ler om dem, man har mi­stet. Selv­om hun sav­ner sin mor, mang­ler hun ik­ke at be­ar­bej­de no­get. Hun ac­cep­te­rer sin sorg.

» Jeg er ik­ke ban­ge for at gå ind i sor­gen. Det er ik­ke det sam­me som, at det ik­ke har væ­ret hårdt. Det var helt vildt hårdt. Min ver­den faldt sam­men, da min mor blev syg, og jeg kæm­pe­de for at få hver­dag og ar­bej­de til at hæn­ge sam­men sam­ti­dig med det svæ­re for­løb med min mor. «

Mo­de­ren holdt ud i halvan­det år. Der var op- og ned­t­u­re, men det gik kun én vej.

For Sti­ne Buje var det vig­tigt at læ­re så me­get som mu­ligt om sin mor, før det var for sent. Men det var ik­ke helt let at få ta­get hul på de føl­som­me em­ner.

» Min mor og jeg hånd­te­re­de syg­dom­men me­get for­skel­ligt. Jeg hav­de be­hov for at gå ind i de dy­be snak­ke om li­vet og alt det, der ven­te­de for­u­de. Hun hav­de be­hov for, at hver­da­gen fort­sat­te, som den ple­je­de. «

Når Sti­ne Buje for­søg­te at brin­ge de dy­be em­ner på ba­nen, luk­ke­de mo­de­ren ned. Det kom for tæt på. Der­for var Sti­ne Buje nødt til at fin­de på me­re kre­a­ti­ve må­der at få åb­net op for sam­ta­len.

En af må­der­ne var at sam­le 61 bre­ve fra fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ger. Hver især hav­de de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.