Pas på dig selv

BT - - KLUMME -

• Der er så me­get fo­kus på den, man skal mi­ste, at man kan glem­me sig selv. Kon­se­kven­sen kan væ­re, at man ik­ke kan over­skue at væ­re der for den, der skal dø. Husk at få et puste­rum fra syg­dom­men. Læs af på men­ne­sker om­kring dig. Vær klar over, hvad du har be­hov for. Det kan væ­re, at der er ven­ner el­ler fa­mi­lie, der skal kom­me og fyl­de kø­le­ska­bet op med mad og straks gå igen. Vær ik­ke ban­ge for at ræk­ke ud ef­ter hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.